domingo, 11 de octubre de 2009

Holy Mass and Canonization 11 October 2009 - I Parte


I

PROFILO BIOGRAFICO
DEI BEATI


ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI
Vescovo
Fondatore della Congregazione
Delle Suore Francescane della Famiglia di MariaFRANCISCO COLL Y GUITART
Presbitero
dell’Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani)
Fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane
dell’Annunciazione della Beata Vergine MariaJOZEF DAMIAAN DE VEUSTER
Presbitero
della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria
e dell’Adorazione Perpetua
del Santissimo Sacramento dell’Altare (Picpus)RAFAEL ARNÁIZ BARÓN
Religioso dell’Ordine Cistercense
della Stretta OsservanzaMARIE DE LA CROIX ( JEANNE) JUGAN
Vergine
Fondattrice della Congregazione
Delle Piccole Sorelle dei PoveriZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI (1822 -1895)
ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI  urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie koło Łucka na Wołyniu (obecnie Ukraina). Był synem ziemianina Gerarda i Ewy z Wendorffów, pisarki, autorki Pamiętników.

Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary i moralności. Od rodziców nauczył się miłości Boga, poświęcenia dla Ojczyzny, szacunku dla człowieka. Dzięki tym wartościom nie załamał się, gdy zmarłmu ojciec, matka za prace patriotyczne została zesłana na Syberię, rząd carski skonfiskował majątek rodzinny, a sześcioro rodzeństwa zostało bez dachu nad głową.

W wieku 17 lat wyruszył w świat z wiarą w sercu i ufnością w pomoc Opatrzności. Jego jedynym bogactwem były: «serce niewinne, religia i miłość braterska dla bliźnich ». Zdobył wykształcenie matematyczne w Moskwie, a humanistyczne na Sorbonie i w Collège de France. Za dewizę życia przyjął hasło: «Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie ». O jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu w Wielkopolsce (1848), a o wielkosci ducha przyjaźń z wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim.WParyżu, wsłuchany w głos Chrystusa, postanowił zostać księdzem.

W 1851 r. wrócił do kraju i wstąpił do Seminarium duchownego w Żytomierzu, dalszą formację zdobył w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie został wyświęcony na kapłana (1855). Natchniony duchem miłosierdzia założył Schronisko dla sierot i ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi (1857).

Jednocześnie pełnił obowiązki ojca duchownego alumnów i profesora Akademii. Zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik. Uważano go za «apostoła, pełnego pokory, nauki i kultury », «za opiekuna ubogich i sierot».

Mianowany 6 stycznia 1862r. przez bł. Piusa IX arcybiskupem warszawskim rządził nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy, w warunkach niezwykle trudnych, w okresie manifestacji patriotycznych i wybuchu powstania. Ale w tym krótkim czasie rozwinął owocną działalność, mającą na celu ożywienie życia religijnego archidiecezji.

Ten «człowiek Opatrznościowy», znak «Miłosierdzia Bożego», stworzył w Stolicy Centrum odrodzenia; organizował misje i rekolekcje wkościołach, szpitalach, więzieniach; wzywał kapłanów do gorliwej pracy, do troski o trzeźwość narodu. Duży nacisk kładł na gloszenie słowa Bożego, na katechizacje, na rozwój oświaty. Szerzyl kult Najśw. Sakramentu i Matki Bożej, ku Jej czci upowszechnił w archidiecezji nabożeństwo majowe; popierał ruch franciszkański; założył w Stolicy sierociniec i szkołę i oddał je pod opiekę sióstr Rodziny Maryi.

W Warszawie stanął jak «Anioł pokoju», wzywając naród do rozwagi i owocnej pracy dla dobra kraju. Kierując się doświadczeniem i realną oceną sytuacji, starał się wpłynąć na uspokojenie umysłów i powstrzymać naród przed rozlewem krwi. Po wybuchu powstania styczniowego (1863), stanął w obronie uciśnionych. Zmiana polityki Rosji wobec Królestwa Polskiego spowodowała, że Arcybiskup stał się niewygodny. Wezwany do Petersburga opuścił Warszawę 14 czerwca 1863 r., pod eskortą wojskową jako więzień stanu.

Abp Feliński, skazany na wygnanie w głąb Rosji, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, jaśniejąc świętością życia, oddany modlitwie, apostolstwu i dziełom miłosierdzia. Swoje losy złożył w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie naciski rządu, by zrezygnował z arcybiskupstwa. Pomimo ograniczeń policyjnych otoczył opieką zesłańców syberyjskich, niosąc im pociechę duchową i pomoc materialną. Zajął się fundacją kościoła w Jarosławiu. Pamięć o «świętym biskupie polskim», pozostała żywa nad Wołgą przez długie dziesięciolecia. Po 20 latach, w wyniku porozumienia między Rządem Rosji i Watykanem został uwolniony, ale do Warszawy nie mógł powrócić.

Ostatnie lata życia spędził Feliński, jako arcybiskup tytularny Tarsu w Dźwiniaczce (diec. lwowska), pod zaborem austriackim, poświęcając się pracy duszpasterskiej, społecznej i oświatowej wśród ludu wiejskiego. W środowisko tej wsi wniósł ducha odrodzenia religijnego, zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców, oraz owocnej współpracy w imię ewangelicznego braterstwa. Lud tamtejszy uważał go za ojca i opiekuna, kapłana «świętego».

Abp Feliński zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie, w opinii świętości. Napisano o nim — «pękło wielkie serce»; pozostawił po sobie królewski spadek — «jedną sutannę, brewiarz i wiele miłości wśród ludzi». Po uroczystym pogrzebie w Krakowie jego doczesne szczątki przez 25 lat spoczywały na cmentarzu w Dźwiniaczce, otaczane czcią i miłością Polaków i Ukraińców. A gdy Polska odzyskała niepodległość zabrano je do Warszawy (1920) i złożono w Katedrze Św. Jana (1921).

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, z małego ziarnka rzuconego przez ks. Felińskiego w Petersburgu (1857) rozrosło się w wielką rodzinę. Siostry pracują obecnie w Polsce, Brazylii, Italii, na Białorusi, Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej i w Kazachstanie.

Życie Zygmunta Szczęsnego od młodości, nacechowane było dążeniem do świętości. Chrystus był dla niego «Drogą, Prawdą, Życiem». Pragnął osiągnąć taki stopień zjednoczenia z Bogiem, by ze św. Pawłem powiedzieć: «Żyje ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus». Odznaczał się granitową wiarą i bezgranicznym zawierzeniem Opatrzności, stawiał zawsze na pierwszym miejscu miłość Boga i Kościoła, poświęcenie dla Ojczyzny, szacunek dla ludzi. Charakterystycznym rysem jego duchowości była wielka prawość, męstwo i sprawiedliwość. Obok tego jaśniała jego ofiarność i miłosierdzie, owiane duchem franciszkańskiej pogody, pokory i prostoty, pracy i ubóstwa.

Pamięć o nim, cześć dla jego cnót oraz sława świętości i liczne uzdrowienia przyczyniły się do starań o wyniesienie go na ołtarze. Jego Sprawę beatyfikacyjną otworzył kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, w 1965 r. w Warszawie; dalsze prace, od 1984 r., prowadzone były w Rzymie.

Jan Paweł II beatyfikował go 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie.

Ze skarbnicy jego życia i na nasze czasy możemy zaczerpnąć ożywczego ducha i światła. Kanonizacja Pasterza-Wygnańca zachęca do refleksji nad rodziną i jej odrodzeniem, nad budowaniem wspólnego domu—Ojczyzny, pod opieką Opatrzności Bożej i Matki Najświetszej.

SIGISMONDO FELICE FELIŃSKI  nacque il 1°novembre 1822 a Wojutyn nella diocesi di Łuck, in provincia di Wołyń (oggi Ucraina), dalla nobile famiglia di Gerard e di Ewa Wendorff, scrittrice, autrice dei Diari della vita; fu il settimo di undici figli.

L'atmosfera evangelica della casa familiare gli offrì forti fondamenta di fede e di moralità. Dai genitori imparò l'amore per Dio, il sacrificio per la Patria, il rispetto verso l'uomo. Furono quei valori che lo sostennero dopo la morte di suo padre, dopo la deportazione di sua madre in Siberia per l'attività patriottica da lei svolta e dopo la confisca da parte del governo zarista del patrimonio di famiglia.

All'età di 17 anni partì per il mondo con la fede nel cuore e la fiducia nel sostegno della Provvidenza. La sua unica ricchezza erano: «cuore innocente, religione ed amore fraterno per i simili».

Ricevette l'istruzione matematica a Mosca, e quella umanistica a Parigi. Come sua massima usò il motto: «Essere polacco sulla terra significa vivere in modo divino e nobile». Il suo patriottismo è testimoniato dalla partecipazione all'insurrezione nella regione di Poznań (1848) e la grandezza del suo spirito dall'amicizia con il vate nazionale J. Słowacki. A Parigi, avvertendo la chiamata del Cristo, decise di diventare prete.

Nel 1851 ritornò in patria ed entrò al Seminario di Żytomierz; la successiva formazione proseguì presso l'Accademia Ecclesiastica di Pietroburgo, dove fu ordinato sacerdote (1855). Ispirato dallo spirito di misericordia fondò l'orfanotrofio e la congregazione religiosa «Famiglia di Maria». Al tempo stesso svolgeva gli incarichi di padre spirituale e di professore dell'Accademia. Veniva considerato come un «apostolo, pieno di umiltà, scienza e cultura», «protettore dei poveri e degli orfani».

Nominato il 6 gennaio 1862, dal beato Pio IX, arcivescovo di Varsavia, governò sulla Vistola per soli 16 mesi, in condizioni particolarmente difficili. Ciò nonostante in quel breve tempo sviluppò un'attività fruttuosa finalizzata a ravvivare la vita religiosa dell'arcidiocesi. Quell'«uomo della Provvidenza», segno della «Misericordia di Dio», fondò nella capitale il Centro di rinascita spirituale; organizzava le missioni e gli esercizi spirituali nelle chiese, negli ospedali e nelle carceri; invitava i sacerdoti ad un lavoro zelante, alla preoccupazione per la sobrietà della popolazione, alla divulgazione della parola di Dio, alla catechesi, allo sviluppo dell'istruzione. Propagava il culto del Santissimo Sacramento e della Madre di Dio e per onorarla diffuse le funzioni di maggio; sosteneva l'ordine francescano. Fondò l'orfanotrofio e la scuola e li consegnò alle cure delle suore della Famiglia di Maria.

Perseguì l'unità e la solidarietà dell'episcopato; si impegnò a creare un collegamento stretto fra i vescovi e il Sommo Pontefice. Si fece avanti come «Angelo della pace», invitando i fedeli alla riflessione e al lavoro fruttuoso per il bene del paese. Guidato dall'esperienza, cercava di trattenere la nazione perché non fosse travolta da una rivolta sconsiderata. Dopo lo scoppio dell'insurrezione del gennaio 1863, prese le difese del popolo. Il cambiamento della politica della Russia nei confronti del Regno di Polonia fece sì che Feliński fosse diventato scomodo. Chiamato a Pietroburgo lasciò Varsavia il 14 giugno 1863, sotto scorta militare come prigioniero di stato.

Condannato all'esilio in Russia, a Jaroslavl sul Volga passò 20 anni, splendendo per santità di vita. Dedito alla preghiera, all'apostolato e alle opere di misericordia prese sotto le proprie cure gli esiliati siberiani, portando loro il conforto spirituale e l'aiuto materiale. La propria sorte l'aveva deposta nelle mani del Santo Padre. La memoria del «santo vescovo polacco» rimase viva sul Volga per lunghi decenni. Dopo 20 anni, a seguito dell'accordo tra il governo russo e la Santa Sede fu liberato (1883), ma non gli fu concesso di tornare a Varsavia.

Gli ultimi anni della vita Feliński li passò come Arcivescovo titolare di Tarso a Dźwiniaczka (diocesi di Leopoli), sotto il dominio austriaco, dedicandosi al lavoro sacerdotale, sociale ed educativo tra il popolo contadino. Nell'ambiente di quella campagna portò lo spirito della rinascita religiosa, della convivenza pacifica dei polacchi ed ucraini ed anche della collaborazione fruttuosa in nome della fratellanza evangelica. Il popolo lo considerava padre e tutore, «santo sacerdote».

Mons. Feliński morì il 17 settembre 1895 a Cracovia in concetto di santità. Scrissero di lui: «cessò di battere un gran cuore»; lasciò come eredità regale «un abito talare, un breviario e tanto amore tra la gente». Dopo un solenne funerale a Cracovia le sue spoglie mortali riposarono per 25 anni al cimitero di Dźwiniaczka, circondate dalla venerazione dei polacchi ed ucraini. E quando la Polonia riconquistò l'indipendenza furono portate a Varsavia (1920) e deposte nella Cattedrale di San Giovanni (1921).

La Congregazione delle Suore Francescane della Famiglia di Maria come un piccolo granello sparso dal Feliński a Pietroburgo (1857), crebbe e divenne una grande famiglia. Le suore lavorano attualmente in Polonia, Brasile, Italia, Bielorussia, Ucraina, nella Federazione Russa e in Kazakhstan.

La vita di Sigismondo Felice Feliński, dai tempi della giovinezza, era caratterizzata dall'aspirazione alla santità. Cristo era per lui «Via, Verità, Vita». Desiderava raggiungere un tale grado di unione con Dio per poter dire assieme a San Paolo: «e non vivo più io, ma Cristo vive in me». Si distingueva per la sua incrollabile fede e per la sua immensa fiducia nella Provvidenza; poneva al primo posto l'amore verso Dio e la Chiesa, il sacrificio per la Patria, il rispetto per gli uomini. Il tratto caratteristico della sua spiritualità stava nell'enorme onestà, coraggio e giustizia. Accanto a quel tratto spiccava il suo spirito di sacrificio e di misericordia, avvolto dallo spirito della serenità, umiltà, semplicità, lavoro e povertà francescani.

La memoria di lui, la fama della santità e numerose guarigioni contribuirono alla sua fama di santità. Il Card. Stefan Wyszyński, Primate di Polonia, aveva aperto la sua Causa di beatificazione nel 1965 a Varsavia, che dal 1984 proseguì a Roma.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II lo beatificò il 18 agosto 2002 a Cracovia.

Dalla vita del Feliński possiamo attingere anche per i nostri tempi lo spirito e il lume che dà senso alla nostra vita. La sua canonizzazione invita a riflettere sul proprio cammino, sulla famiglia e sulla sua rinascita, sulla costruzione della casa di tutti — la Patria — sotto le cure della Provvidenza Divina e di Maria Santissima.

ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI  nasceu no dia 1 de Novembro de 1822 na localidade de Wojutyn, perto de Luck, na região de Volínia (na actual Ucrânia). Era filho de uma família nobre, de Geraldo e de Eva Wendorff, mulher de grande mente, escritora das Memórias.

A atmosfera Cristã da casa familiar deu-lhe forte alicerce da fé e moral. Dos pais aprendeu o amor a Deus, a dedicação à Pátria e o respeito ao ser humano. Graças a esses valores conseguiu ultrapassar os difíceis momentos da morte do pai e do exílio da mãe para a Sibéria devido a sua atividade patriótica, seguida da confiscação dos bens da família e do abandono dos seis irmãos que ficaram sem teto.

Aos 17 anos deixou a casa cheio de fé e confiança na Providência Divina. A única riqueza que levava eram «o coração inocente, a religião e o amor fraterno». Formou-se em matemática em Moscou, enquanto que na Sorbonne e na College de France estudou letras. Como lema de vida tinha: «Ser polonês na terra é viver divina e nobremente». Deu provas do seu patriotismo participando na Insurreição de Poznań (1848), enquanto que a amizade com o grande vulto da poesia polonesa, Julio Slowacki, enalteceu o seu espírito. Em Paris, atento à voz do Senhor a chamá-lo, escolheu o caminho do sacerdócio.

Em 1851 volta para o país e ingressa no Seminário em Żytomierz. A seguir estuda na Academia Eclesiástica de São Petersburgo, onde foi ordenado padre (1855). Inspirado pelo espírito de misericórdia fundou o Asilo dos Órfãos e a Congregação das Irmãs da Família de Maria (1857), desempenhando ao mesmo tempo funções de diretor espiritual e professor na Academia. Deu-se a conhecer como excelente pregador e confessor, mas sobretudo era tido como «apóstolo, cheio de humildade, homem de grande ciência e cultura», «protetor dos pobres e órfãos».

Nomeado no dia 6 de Janeiro de 1862 arcebispo de Varsóvia pelo Papa Pio IX desempenhou esse múnus apenas 16 meses, em condições extremamente difíceis. Mesmo assim conseguiu desenvolver uma atividade frutífera no sentido de animar a vida religiosa da arquidiocese. Esse «Homem da Providência», sinal da «Misericódia Divina», criou na capital o Centro de renascimento; organizou missões e retiros nas igrejas, hospitais e prisões; apelava aos sacerdotes a cumprirem com fervor a sua vocação, se preocuparem pela sobriedade da nação, à pregação da Palavra de Deus, a catequese e desenvolvimento do ensino. Divulgou o culto do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora, e em sua homenagem difundiu na arquidiocese as celebrações no mês de Maio; apoiou o movimento franciscano. Preocupado com a educação das crianças e dos jovens fundou na Capital o orfanato e a escola, entregando aos cuidados das Irmãs da Família de Maria.

Em Varsóvia foi como «Anjo da Paz», exortando a nação à reflexão e ao trabalho para o bem do país. Tendo experiência tentou influir para acalmar a mente dos poloneses e impedir o derramamento de sangue. Após a explosão da insurreição de Janeiro (1863), tomou posição de defesa dos oprimidos. A mudança da política da Rússia frente ao Reino da Polónia fez com que o Arcebispo tornou-se pessoa não desejada, e foi chamado a São Petersburgo. Partiu de Varsóvia no dia 14 de Junho de 1863 sob escolta militar como um prisioneiro político.

Condenado ao exílio no interior da Rússia, passou 20 anos em Jaroslaw às margens do rio Volga, dedicando-se à oração, ao apostolado e às obras de misericórdia numa vida cheia de santidade; tomou conta dos exilados siberianos, levando-lhe a consolação espiritual e a ajuda material. Seuem Jaroslaw. Seu destino entregou nas mãos do Santo Padre. A memória do «santo bispo polonês», manteve-se viva nas margens do rio Volga por várias décadas. Passados 20 anos, em resultado do entendimento entre o Governo da Rússia e o Vaticano foi libertado (1883), mas sem poder voltar a Varsóvia.

Feliński passou os últimos anos da sua vida como bispo titular de Tarso na aldeia de Dźwiniaczka (diocese de Lvov), sob a ocupação Austríaca, dedicando-se ao trabalho pastoral, social e educacional junto ao povo camponês. Nesse meio rural implementou o espírito do renascimento religioso, do convívio entre os poloneses e ucranianos e uma cooperação frutífera em nome de uma fraternidade evangélica. Esse povo considerou-o como pai e protetor, como «santo» sacerdote.

O arcebispo Feliński faleceu no dia 17 de Setembro de 1895 em Cracovia, em opiniăo de santidade. Após a morte foi escrito: «partiu um grande coração»; deixando a real herança — «um traje eclesiástico, um livro de orações e muito amor entre o povo». Após ao funeral solene em Cracovia, os restos mortais foram sepultados no cemitério de Dźwiniaczka, rodeado de respeito tanto pelos poloneses, como pelos ucranianos. Passados 25 anos, quando a Polônia recuperou a sua independência, foram trasladados para Varsóvia (1920) e depositados na Catedral de São João Batista (1921).

A Congregação das Irmãs Franciscanas da Família de Maria nasceu de uma pequena semente lançada pelo padre Feliński em São Petersburgoem São Petersburgo no ano 1857 e cresceu transformando-se numa grande família. Atualmente as Irmãs trabalham na Polônia, Brasil, Itália, Bielorrússia, Ucrânia, Federação Russa e no Cazaquistão.

A vida de Feliński desde cedo foi marcada pelo desejo da santidade. Para Ele Cristo era «Caminho, Verdade e Vida». Queria conseguir tal união com Deus para dizer com São Paulo: «Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim». Caracterizava-o uma sólida fé e uma confiança na Providência Divina, para Ele o amor a Deus e à igreja, sacrifício pela Pátria e o respeito as pessoas, estavam acima de tudo. A sua espiritualidade baseava-se na retidão, fortaleza e justiça. Emanava igualmente a dedicação e misericórdia, marcadas pelo espírito franciscano de serenidade, humildade, simplicidade, trabalho e pobreza.

Sua memória, a fama de santidade e várias curas por sua interferência, contribuiram para a abertura do processo da sua beatificação. O cardeal Stefan Wyszyński, abriu o processo da beatificação no ano de 1965 em Varsóvia; desde o ano 1984 o trabalho foi continuado em Roma.

O Papa João Paulo II beatificou no dia 18 de agosto do ano 2002 em Cracovia.

A sua vida é um tesouro que nos permite espreitar o seu espírito e a sua luz. A canonização do Pastor-Exilado anima a refletir sobre a família e seu renascimento, sobre a construção de uma casa comum -que é a Pátria, sob a proteção da Providência Divina e de Nossa Senhora.

Blessed  ZYGMUNT SZCZĘSNY (Sigmund Felix) FELIŃSKI (1822-1895) , the son of Gerard and Eve Wendorff Feliński, was born in Wojutyn in the Volinia region, then part of Poland, but is now incorporated into Ukraine. Sigmund Felix was brought up in a devout and patriotic home. Even as a very small boy he venerated the Virgin Mary.

After studying mathematics at the University of Moscow from 1840 to 1844, Sigmund Felix went to Paris in 1847 to study French Literature at the Sorbonne and at the Collège de France. There he came to know many important Polish exiles.

In 1851 he accepted his religious vocation and entered the diocesan seminary of Żytomierz. He transferred to the Catholic Academy in St. Petersburg, Russia, where, in 1855, he was ordained a priest. At the Academy he was known as a zealous lecturer and confessor. Blessed with a sensitive heart, he commiserated with the unfortunate children who had been abandoned in the Russian city by their Polish exile parents.

He also pitied the sad lot of sick and lonely old men. Sigmund Felix’s personal history predisposed him to empathize with orphans and with the destitute. His father died when he was just eleven years old. When he was sixteen his mother was exiled to Siberia because of her patriotic activities on behalf of poor farmers.

Thanks to the grace of God, Sigmund Felix established the Congregation of the Franciscan Sisters of the Family of Mary in 1857, thus honoring both St. Francis of Assisi and our Holy Mother. The sisters dedicated themselves to the care of both children and of elderly and ill men.

In 1862 Pope Pius IX appointed Sigmund Felix as Archbishop of Warsaw. He brought about a spiritual revival in his archdiocese as he promoted religious and civil rights. Unfortunately, after sixteen months, Tsarist authorities exiled him to Siberia. There he suffered as an expatriate prisoner, but he provided a shining example of profound faith and unshakable trust in Divine Providence.

He lived in Jaroslav on the Volga River. There, for many years, people revered him as a saintly man. Those who passed his house would raise their hats and cross themselves, saying, “A saint lived here.”

After twenty years, thanks Vatican intervention, he was allowed to leave Jaroslav, but was forbidden to return to his archdiocese. Pope Leo XIII transfered him from the See of Warsaw to that of Tarsus. Archbishop Sigmund Felix Feliński went to Dźwinaczka in Galicia. Despite illness and his advanced years, he resumed all his priestly duties. He understood the importance of developing Polish education. He founded schools for rural children, entrusting the work to the Sisters of the Family of Mary.

When his life on earth was near its end, Providence took him from the tranquility of the countryside to Royal Cracow, where he died in the archepiscopal palace on September 17, 1895. The Polish nation honored him with a solemn funeral at Wawel. Archbishop Feliński provides us with an example of a life totally devoted to God and to God’s human children.

Today the body of Blessed Sigmund Felix Feliński lies in the Cathedral of St. John’s Warsaw. The great Primate Stefan Wyszyński characterized his restricted but fruitful life with the following words, “Enter the cathedral. ... There rests a man who was said to be a loser, but who is a victor”.

On August 18, 2002, Archbishop Feliński was beatified by Pope John Paul II at Blonia, Cracow. Through this event the Church gained a new intercessor and example to be followed by priests and nuns, by parents and teachers, and, particularly, by those who suffer and are persecuted.

The Grey Sisters of the Congregation of Mary’s Family devote themselves to service to the Church. Following God’s voice, the sisters worship God in prayer and by taking up apostolic activities in the spirit of evangelic love, and Fraciscan joy, in simplicity humility.

FRANCISCO COLL Y GUITART (1812 -1875)
FRANCISCO COLL Y GUITART, fundador de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, nació en Gombrèn, diócesis de Vic y provincia de Gerona, en España, el 18 de mayo de 1812. El 19 del mismo mes y año recibió el bautismo. Desde la infancia se sintió inclinado al sacerdocio y, en orden a su preparación, se incorporó al seminario de la capital de su diócesis en 1823, donde cursó estudios humanísticos y el trienio filosófico. En 1830 ingresó en la Orden de Santo Domingo en el convento de la Anunciación de Gerona. Tras el año de noviciado y consiguiente profesión religiosa hasta la muerte, en octubre de 1831, se entregó al estudio de la teología, y recibió las órdenes sagradas hasta el diaconado inclusive.

En agosto de 1835, con sus hermanos de comunidad, se vio obligado a abandonar el convento a causa de las leyes persecutorias contra los religiosos en España. Vivió heroicamente su consagración religiosa en calidad de fraile exclaustrado, ya que a lo largo de la vida no fue posible restaurar convento alguno de frailes de la Orden de Predicadores en el territorio de la Provincia de Aragón a la que pertenecía. Recibió el presbiterado en Solsona el 28 de mayo de 1836 y, al comprobar que no se autorizaba la reapertura de conventos, de acuerdo con los superiores, ofreció sus servicios ministeriales al Obispo de Vic. Éste lo envió como coadjutor a la parroquia de Artés, primero, y, poco después, en diciembre de 1839, a la de Moià.

Desde el comienzo de su entrega al ministerio asumió tareas que iban más allá de las estrictamente parroquiales. El celo que le devoraba lo salvó de la inercia de la exclaustración. Formó en un principio parte de la «Hermandad Apostólica» que promovió San Antonio Mª Claret, y se entregó a predicar ejercicios espirituales y misiones populares. En 1848 recibió el título de «Misionero Apostólico ». Diferentes Prelados lo llamaron a sus diócesis para que desarrollara una predicación misionera, que fue pacificadora en tiempo de frecuentes guerras civiles. Su nombre se hizo popular y venerado por las diferentes comarcas de Cataluña.

Reclamaban a porfía su predicación evangélica orientada a reavivar la fe en medio del Pueblo de Dios y a conseguir el retorno de los alejados a las prácticas religiosas. Se valió muy especialmente del Rosario, que propagó entre las gentes de pueblos y ciudades por medio de la renovación de cofradías, establecimiento del «Rosario Perpetuo» en que se alistaban miles de personas, e instrucciones dirigidas a los fieles para que meditaran con fruto sus misterios. En orden a este mismo objeto publicó pequeños libros, titulados «La Hermosa Rosa» y «Escala del Cielo», de los que se hicieron varias ediciones con gran número de ejemplares en cada una de ellas, porque los distribuía abundantemente en las misiones. Predicaba todos los años la cuaresma y los meses de mayo y octubre en honor de María en núcleos importantes por su población: Barcelona, Lérida, Vic, Gerona, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Al comprobar la ignorancia religiosa y la falta de correspondencia a las normas de la vida cristiana por parte de los bautizados fundó el 15 de agosto de 1856 la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, para la santificación de sus miembros y la educación cristiana de la infancia y de la juventud, muy afectada por el abandono e ignorancia religiosa. Se halla extendida, no sólo por Europa, sino también por América, África y Asia.

La entrega a la predicación, particularmente por medio de ejercicios espirituales dirigidos a sacerdotes y religiosas, misiones populares, cuaresmas, novenarios y otros modos de evangelización, bien puede decirse que continuó hasta el fin de la vida, aun cuando en los cinco últimos años se vio afectado por una progresiva enfermedad de apoplejía y consiguiente ceguera, que se le declaró el mismo día en que los Obispos del mundo católico se reunían en Roma para iniciar los trabajos del Concilio Vaticano I. Falleció santamente en Vic el 2 de abril de 1875. Fue beatificado por el Siervo de Dios Juan Pablo II el 29 de abril de 1979.

FRANCESC COLL I GUITART, fundador de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, va néixer a Gombrèn, diòcesis de Vic i província de Girona, a Espanya, el 18 de maig de 1812. El 19 del mateix mes i any fou batejat. Des de la infància es va sentir inclinat al sacerdoci i, amb vista a la seva preparació, es va incorporar al seminari de la capital de la seva diòcesi el 1823, on va cursar estudis humanístics i el trienni filosòfic. El 1830 va ingressar a l'Orde de Sant Domènec en el convent de l'Anunciació de Girona. Després de l'any de noviciat, a l'octubre de 1831, va fer la seva professió religiosa fins a la mort. Es va lliurar a l'estudi de la teologia i va rebre les ordes sagrades fins al diaconat inclusivament.

A l'agost de 1835, amb els seus germans de comunitat, es va veure obligat a abandonar el convent de Girona a causa de les lleis que perseguien els religiosos a España. Va viure heroicament la seva consagració religiosa en qualitat de frare exclaustrat, ja que al llarg de la seva vida no va ser possible restaurar cap convent de frares de l'Orde de Predicadors en el territori de la Província d'Aragó a la qual pertanyia. Va rebre el presbiterat a Solsona el 28 de maig de 1836 i, comprovant que no s'autoritzava la reobertura dels convents, d'acord amb els superiors, va oferir els seus serveis ministerials al Bisbe de Vic. Aquest el va enviar primer com coadjutor a la parròquia d'Artés i, poc després, al desembre de 1839, a la de Moià.

Des del començament del seu lliurament al ministeri va assumir tasques que anaven més enllà de les estrictament parroquials. El zel que el devorava el va salvar de la inèrcia de l'exclaustració. En un principi va formar part de la «Germanor Apostòlica» que va promoure Sant Antoni M. Claret, i es va dedicar a predicar exercicis espirituals i missions populars. L'any 1848 va rebre el títol de «Missioner Apostòlic». Diversos Prelats el van cridar a les seves diòcesis perquè realitzés una predicació missionera, que en temps de freqüents guerres civils va ser pacificadora. El seu nom es va fer popular i venerat per les diferents comarques de Catalunya.

Arreu reclamaven la seva predicació evangèlica orientada a revifar la fe del Poble de Déu i a aconseguir que els allunyats retornessin a les pràctiques religioses. Es va valer, d'una manera especial, del Rosari, que va propagar entre la gent dels pobles i ciutats per mitjà de la renovació de confraries, l'establiment del «Rosari Perpetu» al que s'allistaven milers de persones, d'instruccions dirigides als fidels perquè meditessin amb fruit els seus misteris. Amb vista a aquest mateix objecte va publicar petits llibres, titulats «La hermosa Rosa» i «L'escala del Cel», dels quals es van fer diverses edicions amb gran nombre d'exemplars en cadascuna d'elles, i els distribuïa abundantment en les missions. Predicava cada any la quaresma i els mesos de maig i octubre en honor de Maria, la mare de Déu, en nuclis urbans importants com Barcelona, Lleida, Vic, Girona, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Al comprovar la ignorància religiosa i la manca de correspondència a les normes de la vida cristiana per part dels batejats, el 15 d'agost de 1856 fundà la Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, per a la santificació dels seus membres i l'educació cristiana de la infància i de la joventut, molt afectada per l'abandó i la ignorància religiosa. Avui es troba estesa, no només per Europa, sinó també per Amèrica, Àfrica i Àsia.

Es pot ben dir que fins el final de la seva vida va predicar particularment per mitjà d'exercicis espirituals dirigits a sacerdots i religioses, missions populars, quaresmes, novenaris i altres maneres d'evangelització. Els cinc últims anys però, es va veure afectat per una progressiva malaltia d'apoplexia i consegüent ceguesa, que se li va declarar el mateix dia que els Bisbes del món catòlic es reunien a Roma per iniciar els treballs del Concili Vaticà I. Va morir santament a Vic el 2 d'abril de 1875. Va ser beatificat pel servent de Déu Juan Pau II el 29 d'abril de 1979.

FRANCESCO COLL GUITART, fondatore delle Suore Domenicane dell'Annunziata, nacque in Gombrèn, diocesi di Vic nella provincia di Gerona in Spagna, il 18 maggio 1812. Il 19 dello stesso mese e anno ricevette il battesimo. Fin dall'infanzia si sentì portato al sacerdozio ed entrò nel seminario della sua diocesi nel 1823, dove fece gli studi umanistici e il triennio filosofico. Nel 1830 entrò nell'Ordine dei Predicatori nel convento dell'Annunciazione di Gerona. Dopo il noviziato e la professione religiosa fino alla morte, nell'ottobre del 1831, fece gli studi teologici e ricevette gli ordini sacri fino al diaconato.

Nell'agosto del 1835, con i suoi fratelli della comunità, si vide obbligato ad abbandonare il convento a causa delle leggi persecutorie contro i religiosi in Spagna. Visse eroicamente la sua consacrazione religiosa come frate exclaustrato, visto che per tutta la durata della sua vita non fu possibile riaprire nessun convento di frati dell'Ordine dei Predicatori nel territorio della Provincia di Aragona alla quale apparteneva. Ricevette l'ordinazione sacerdotale a Solsona il 28 maggio 1836 e, avendo la certezza che non si autorizzava la riapertura dei conventi, in accordo con i superiori, offrì il suo servizio sacerdotale al Vescovo di Vic. Questi lo inviò come coadiutore alla parrocchia di Artés, prima e, subito dopo, nel dicembre del 1839, a quella de Moià.

Sin dall'inizio del suo ministero assunse impegni che andavano oltre quelli strettamente parrocchiali. Lo zelo che lo divorava lo salvò dall'inerzia della exclaustrazione. All'inizio fece parte de la «Hermandad Apostólica» che promosse Sant'Antonio Maria Claret e si impegnò a predicare esercizi spirituali e missioni popolari. Nel 1848 ricevette il titolo di Missionario Apostolico. Vari prelati lo chiamarono nelle loro diocesi affinché svolgesse una predicazione missionaria che fu pacificatrice in tempo di frequenti guerre civili. Il suo nome divenne popolare e venerato nelle varie regioni della Catalogna.

Con insistenza reclamavano la sua predicazione evangelica orientata a ravvivare la fede in mezzo al popolo di Dio e a conseguire il ritorno dei lontani dalle pratiche religiose. Si servì in modo speciale del Rosario, che propagò tra le genti dei paesi e delle città attraverso il rinnovamento delle confraternite, fondando il Rosario Perpetuo al quale si iscrissero migliaia di persone e con istruzioni rivolte ai fedeli affinché meditassero con frutto i suoi misteri. Sempre per promuovere il Rosario, pubblicò piccoli libri intitolati La Hermosa Rosa e La scala del cielo, di cui si stamparono diverse edizioni in un gran numero di esemplari perché si distribuissero abbondantemente durante le missioni. Predicava tutti gli anni la quaresima e i mesi di maggio e di ottobre in onore di Maria in città importanti: Barcellona, Lérida, Vic, Gerona, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Constatando l'ignoranza religiosa e la non corrispondenza alle norme della vita cristiana da parte dei battezzati fondò il 15 agosto 1856 la Congregazione delle Suore Domenicane dell'Annunziata per la santificazione dei suoi membri e l’educazione cristiana dell'infanzia e della gioventù, che vivevano nell'abbandono e nell'ignoranza religiosa. La Congregazione si estese, non solo in Europa, ma anche in America, Africa e Asia.

L'impegno e la predicazione, particolarmente per mezzo degli esercizi spirituali diretti a sacerdoti e religiose, missioni popolari, quaresimali, novene e altri modi di evangelizzazione, si può ben dire che durarono fino al termine della sua vita, anche quando negli ultimi cinque anni si ammalò di apoplessia progressiva che lo rese cieco. Tale malattia si verificò lo stesso giorno in cui i vescovi del mondo cattolico si riunivano a Roma per iniziare i lavori del Concilio Vaticano I.

Morì santamente in Vic il 2 aprile 1875. Fu beatificato dal Servo di Dio Giovanni Paolo II il 29 aprile 1979.

FRANCISCO COLL Y GUITART, fundador das Irmãs Dominicanas da Anunciata, nasceu em Gombrèn, diocese de Vic e província de Gerona, na Espanha, no dia 18 de maio de 1812. No dia 19 do mesmo mês e ano recebeu o batismo. Desde a infância se sentiu inclinado ao sacerdócio e, com vistas à sua preparação, entrou no seminário da capital de sua diocese em 1823, onde cursou estudos humanísticos e o triênio filosófico. Em 1830 ingressou na Ordem de São Domingos no convento da Anunciata de Gerona. Depois do noviciado e conseqüente profissão religiosa até a morte, em outubro de 1831, consagrou-se ao estudo da teologia, e recebeu as ordens sacras até o diaconato inclusive.

Em agosto de 1835, com seus irmãos de comunidade, se viu obrigado a abandonar o convento devido às leis persecutórias contra os religiosos na Espanha. Viveu heroicamente sua consagração religiosa como frade exclaustrado, uma vez que no correr de sua vida não foi possível restaurar qualquer convento de frades da Ordem dos Pregadores no território da Província de Aragão a qual pertencia. Recebeu o presbiterato em Solsona no dia 28 de maio de 1836 e, uma vez que se confirmava a não autorização de abertura dos conventos, de acordo com os superiores, ofereceu seus serviços ministeriais ao bispo de Vic. Este o enviou como coadjutor, primeiro à paróquia de Artés, e, pouco depois, em dezembro de 1839, à paróquia de Moià.

Desde o começo de sua entrega ao ministério assumiu tarefas que iam mais além das estritamente paroquiais. O zelo que o devorava o salvou da inércia da exclaustração. Participou inicialmente da «Irmandade Apostólica» promovida por Santo Antonio Maria Claret, e se consagrou à pregação de retiros espirituais e às missões populares. Em 1848 recebeu o título de «Missionário Apostólico» Diferentes prelados o chamaram a suas dioceses para que desenvolvera uma pregação missionária, que foi pacificadora num tempo de freqüentes guerras civis. Seu nome se tornou popular e venerado nas diferentes comarcas da Catalunha.

Reclamavam com insistência sua pregação evangélica orientada para avivar a fé no meio do Povo de Deus e para conseguir o retorno daquelas pessoas afastadas das práticas religiosas. Valeu-se muito especialmente do Rosário, que propagou entre gente de povoados e cidades através da renovação de confrarias, estabelecimento do «Rosário Perpétuo», nas quais se alistavam milhares de pessoas, e também de instruções dirigidas aos fiéis para que meditassem com bom resultado os seus mistérios. Em vista deste mesmo objetivo publicou pequenos livros intitulados «A Bela Rosa» e «Escada do Céu», dos quais foram feitas várias edições com grande número de exemplares, porque os distribuía abundantemente nas missões. Pregava todos os anos a Quaresma e os meses de maio e outubro em honra à Maria em núcleos importantes por sua população: Barcelona, Lérida, Vic, Gerona, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Ao comprovar a ignorância religiosa e a falta de correspondência às normas da vida cristã por parte dos batizados fundou no dia 15 de agosto de 1856 a Congregação das Irmãs Dominicanas da Anunciata, para a santificação de seus membros e a educação cristã da infância e da juventude, muito afetada pelo abandono e a ignorância religiosa. Expandiu-se depois não só pela Europa, mas também pela América, África e Ásia.

A entrega à pregação particularmente por meio de retiros espirituais dirigidos a sacerdotes e religiosas, missões populares, quaresmas, novenas e outros modos de evangelização, podemos dizer que Francisco Coll continuou realizando até o final de sua vida, mesmo quando nos últimos cinco anos se viu atingido por uma progressiva doença de apoplexia e conseqüente cegueira, que o atingiu no mesmo dia em que os bispos do mundo católico se reuniam em Roma para iniciar os trabalhos do Concílio Vaticano I. Faleceu santamente em Vic no dia 2 de abril de 1875. Foi bea. tificado pelo Servo de Deus João Paulo II no dia 29 de abril de 1979.

FRANCIS COLL GUITART, founder of the Dominican Sisters of the Annunciation, was born in Gombrèn, in the diocese of Vic and the province of Gerona (Spain) on 18th May 1812. He was baptized on the 19th May 1812. From childhood he felt himself drawn to the priesthood and, in order to prepare himself for this, in 1823 he entered the seminary in the town where the episcopal see was, and undertook studies in the humanities and three years of philosophy. In 1830 he joined the Order of St Dominic in the priory of the Annunciation at Gerona. After the novitiate year and the subsequent religious profession until death, made in October 1831, he involved himself in the study of theology and received holy orders up to and including the diaconate.

In August 1835, with the brethren of his community, he was obliged to abandon the priory due to the laws persecuting religious in Spain. He lived heroically his religious consecration as an exclaustrated friar, because during his lifetime it was not possible to recover any priory of the friars of the Order of Preachers in the territory of the Province of Aragon to which he belonged. He was ordained presbyter in Solsona on 28th May 1836 and, on establishing that there was no authorization to reopen religious houses, with the agreement of his Superiors, he offered his ministerial services to the Bishop of Vic. The Bishop at first sent him as curate to the parish of Artés, and shortly afterwards, in December 1839, to the parish of Moià.

From the start of his ministry he took on tasks which went far beyond those of a strictly parochial nature. The zeal which devoured him saved him from the inertia of exclaustration. He took part from its beginning in the Hermandad Apostólica (Apostolic Brotherhood) promoted by St Anthony Mary Claret, and he took-on preaching spiritual exercises and popular missions. In 1848 he received the title of Apostolic Missionary. Different Prelates called him to their dioceses so that he could carry out missionary preaching, which made for peace at a time of frequent civil wars. His name became widely known and venerated throughout the various parts of Catalonia.

There were persistent requests for his evangelical preaching designed to stimulate the faith among the People of God and to bring about the return to the practice of religion of those who had lapsed. He made great use especially of the rosary, which he spread among people in the villages and cities by means of the renewal of confraternities, establishing the ‘Perpetual Rosary' in which thousands of persons took part, and instructing the faithful to enable them to meditate on its mysteries fruitfully. With this same aim in mind, he published booklets, entitled “The Beautiful Rose” and “The Ladder of Heaven”, which went through various editions each with a great number printed, because he distributed them in great quantities during the missions he gave. He preached during Lent every year, as well as in the months of May and October in honour of Mary, in important centres of population: Barcelona, Lérida, Vic, Gerona, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Discovering ignorance concerning religion and a failure to live up to the norms of Christian life among the baptized, on 15 August 1856 he founded the Congregation of the Dominican Sisters of the Annunciation for the sanctification of its members and the Christian education of children and young people, much affected by the abandonment and ignorance of religion. The Congregation has spread not only in Europe but also in America, Africa and Asia.

His dedication to preaching, especially by means of directed spiritual exercises for priests and women religious, popular missions, Lenten addresses, novenas and other ways of evangelising, can well be said to have continued to the end of his life, even though in the last five years he suffered from progressive apoplexy and resulting blindness, which started the same day on which the Bishops of the Catholic world were gathering in Rome to begin the work of the First Vatican Council. He died a holy death in Vic on 2nd April 1875. He was beatified by the Servant of God John Paul II on 29th April 1979.

FRANÇOIS COLL GUITART, fondateur des Soeurs Dominicaines de la Annonciation, naquit en Gombrèn, diocèse de Vic et province de Gérone, en Espagne, le 18 mai 1812. Le 19 de ce même mois et de cette même année, il reçut le baptême. Dès l'enfance il se sentit attiré vers le sacerdoce, et en vue de sa préparation, il entra au séminaire de la capitale de son diocèse en 1823, où il fit les humanités et les trois ans de philosophie. En 1830 il entra dans l'Ordre de saint Dominique au couvent de l'Annonciation de Gérone. Après un an de noviciat suivi de sa profession religieuse jusqu'à la mort, en octobre 1831, il se consacra à l'étude de la théologie, et reçut les ordres sacrés jusqu'au diaconat inclusivement.

En août 1835, avec ses frères de communauté, il se vit obligé d'abandonner son couvent à cause de lois persécutant les religieux en Espagne. Il vécut héroïquement sa consécration religieuse en qualité de Frère exclaustrée, puisque, durant toute sa vie, il ne fut pas possible de restaurer aucun des couvents des Frères de l'Ordre des Prêcheurs dans la province d'Aragon à laquelle il appartenait. Il reçut le presbytérat à Solsona le 28 mai 1836 et, voyant que la réouverture des couvents n'était pas autorisée, en accord avec ses supérieurs, il offrit ses services ministériels à l'évêque de Vic. Celui-ci l'envoya comme coadjuteur d'abord à la paroisse de Artés et, peu après, en décembre de 1839, à la paroisse de Moià.

Dès le début de son engagement dans le ministère, il assuma des tâches qui allaient au delà des tâches strictement paroissiales. Le zèle qui le dévorait le sauva de l'inertie de l'exclaustration. En premier lieu, il fit partie de la «Fraternité Apostolique» que promut Saint Antoine-Marie Claret, et s'engagea dans la prédication des exercices spirituels et des missions populaires. En 1848 il reçut le titre de «Missionnaire Apostolique». Différents Prélats le demandèrent à leur diocèse pour une prédication missionnaire qui fut pacifiante en ce temps de fréquentes guerres civiles. Son nom devint populaire et vénéré par les différentes régions de Catalogne.

De tous côtés, on réclamait sa prédication évangélique orientée à réveiller la foi au milieu du peuple de Dieu et à obtenir le retour à la pratique religieuse de ceux qui s'en étaient éloignés. Il utilisait très spécialement le Rosaire, qu'il propagea parmi les gens des villages et des villes, renouvelant des confréries, établissant le «Rosaire perpétuel », mouvements dans lesquels s'inscrivaient des milliers de personnes; de plus, il donnait des instructions aux fidèles pour que ceux-ci méditent avec fruits les mystères du Rosaire. En relation avec ce même but, il publia des petits livres intitulés: «La belle Rose» et «l'Échelle du ciel» qui furent édités plusieurs fois en un grand nombre d'exemplaires pour chacun d'eux, parce qu'il les distribuait abondamment dans ses missions. Tous les ans il prêchait le carême, et les mois de mai et octobre en l'honneur de Marie en des lieux d'importantes populations: Barcelone, Lérida, Vic, Gérone, Solsona, Manresa, Igualada, Tremp, Agramunt, Balaguer...

Constatant l'ignorance religieuse et le peu de correspondance aux normes de la vie chrétienne de la part des baptisés, il fonda le 15 août 1856 la Congrégation des Soeurs Dominicaines de la Annonciation pour la sanctification de ses membres, l'éducation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse très affectée par l'abandon et l'ignorance religieuse. Cette congrégation s'étend non seulement en Europe, mais aussi en Amérique, en Afrique et en Asie.

Son engagement dans la prédication, particulièrement par des exercices spirituels dirigés aux prêtres et aux religieuses, par les missions populaires, les carêmes, les neuvaines et autres moyens d'évangélisation, nous pouvons dire qu'il le continua jusqu'à la fin de sa vie, même si durant les cinq dernières années il se vit atteint par la maladie progressive de l'apoplexie et par conséquent de la cécité qui se déclara le même jour où les évêques du monde catholique se réunissaient à Rome pour commencer les travaux du Concile Vatican I. Il mourut saintement à Vic le 2 avril 1875. Il fut béatifié par le Serviteur de Dieu Jean-Paul II le 29 avril 1979.

JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER (1840 -1889)
JOZEF DAMIAAN DE VEUSTER, de latere pater Damiaan ss.cc., werd in Tremelo, België, geboren op 3 januari 1840 in een groot landbouwersgezin dat ook in graan handelde. Toen zijn oudste broer ingetreden was in de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (Picpussen), besloot ook Jozef die weg te volgen, hoewel zijn vader hem bestemd had als zijn opvolger in het familiebedrijf. In 1859 begon hij zijn noviciaat in het klooster te Leuven waar zijn broer reeds was. Daar nam hij de naam aan van «Damiaan».

In 1863 zou zijn broer vertrekken naar de missie op de Hawaï Eilanden, maar hij werd ziek, terwijl de reis al geregeld was. Damiaan kreeg toen van de Algemene Overste verlof de plaats van zijn broer in te nemen. Op 19 maart 1864 ontscheepte hij te Honolulu, waar hij vervolgens op 21 mei priester gewijd werd. Zonder dralen stortte hij zich met hart en ziel in het harde leven van plattelandsmissionaris op Hawaï, het grootste eiland van de archipel.

Om de verbreiding van de lepra in te dammen, had de regering besloten tot deportatie naar het naburige eiland Molokai van allen die met de ongeneeslijke ziekte besmet waren. De hele missie was met hun lot begaan. De bisschop, Mgr Louis Maigret ss.cc., sprak erover met zijn priesters. Hij wilde niemand van hen in naam van de gehoorzaamheid verplichten daarheen te gaan, want hij besefte dat dit gelijk stond met een terdoodveroordeling. Vier confraters boden zich aan: ze zouden beurtelings het eiland bezoeken en de melaatsen in hun ellende bijstaan. De eerste die vertrok was Damiaan. Hij kwam op Molokai aan op 10 mei 1873. Op zijn eigen verzoek en volgens de wens van de melaatsen bleef hij definitief op Molokai. Zelf ook door de ziekte aangetast, stierf hij er op 15 april 1889. Zijn stoffelijke resten werden in 1936 naar België overgebracht en bijgezet in de crypte van de kerk van de Congratie van de Heilige Harten in Leuven.

Damiaan is algemeeen bekend als de vrijwilliger die het leven van de gedeporteerde melaatsen op het schiereiland Kalaupapa, deel van Molokai, ging delen. Zijn vertrek naar het»vermaledijde eiland«, het bericht over zijn ziekte (1885) en dood (1889) hebben diepe indruk gemaakt op zijn tijdgenoten van welke geloofsovertuiging ook. Na zijn dood heeft de wereld in hem altijd een model en een held van naastenliefde gezien. Hij die zich vereenzelvigde met de melaatsen zodat hij sprak van»wij melaatsen«(al vóór zijn eigen ziekte), blijft duizenden gelovigen inspireren die hem wensen na te volgen en die de bron van zijn heldhaftigheid proberen te ontdekken.

Getuige en dienaar ... zonder weg terug!

Het leven van pater Damiaan laat ons zien dat zijn edelmoedigheid hem voortdurend trouw heeft doen zijn aan een initiatief dat volgens hem van de Voorzienigheid kwam. De wisselende omstandigheden van zijn leven waren voor hem telkens tekens en signalen die hij wist te onderscheiden en te begrijpen. Er gevolg aan gevend met alle kracht die in hem was, was hij zich bewust Gods wil te vervullen.»Ervan overtuigd dat de goede God me niet het onmogelijke vraagt, ga ik in alles recht op de man af, zonder de kluts kwijt te raken ...«(brief aan Pater Generaal, 21.12.1866). Zo besloot hij, tijdens een retraite te Braine-le-Comte, de roepstem van God voor het religieuze leven te volgen. Hij trad in de Congregatie waarin zijn broer hem al was voorgegaan. Diens ziekte bood hem de gelegenheid zich aan te bieden om in zijn plaats te vertrekken. Zijn verzoek werd aanvaard en hij scheepte zich in voor Hawaï. Daar sprak de bisschop met vuur over het lot van de leprozen op Molokai. Damiaan presenteerde zich als vrijwilliger om hen te gaan dienen.

Damiaan zag zijn aanwezigheid onder de melaatsen als die van een vader te midden van zijn kinderen. Hij kende de risico’s verbonden aan het dagelijkse bezoek van zijn zieken. Hij nam alle redelijke voorzorgen en kon zo meer dan tien jaar aan de besmetting ontsnappen. Maar op het laatst kreeg ze hem te pakken. In vertrouwen op God verklaarde hij: «Ik ben gelukkig en tevreden: als ik de keus had hier weg te gaan met het oog op mijn genezing zou ik zonder aarzelen antwoorden: ik blijf mijn hele leven bij de melaatsen! ».

Geneesheer van lichaam en ziel

In het verlangen het lijden van de melaatsen te verlichten, was Damiaan geïnteresseerd in de vorderingen van de wetenschap. Nieuwe vormen van behandeling probeerde hij uit op zichzelf. Dag aan dag verzorgde hij de zieken en verbond hun afschuwelijke wonden. Hij bemoedigde de stervenden en begroef op het kerkhof — dat hij «de tuin van de doden» noemde — hen die hun lijdensweg hadden beëindigd.

Op de hoogte van de invloed van de pers, aarzelde hij niet om zijn correspondenten die boeken en artikelen over de melaatsen van Molokai publiceerden, aan te moedigen. Zo ontstond een grote beweging van solidariteit die de kans bood het lot van de leprozen te verbeteren.

Zijn vertrouwdheid met lijden en dood scherpten in hem het gevoel voor de waarde van het leven. De vrede en de diepe harmonie die hem eigen waren werkten aanstekelijk op zijn omgeving. Zijn goedheid straalde van hem uit. «Ik doe wat ik kan», zei hij, «om er altijd blij uit te zien; dat geeft mijn zieken moed». Zijn geloof, zijn optimisme, zijn beschikbaarheid raakten het hart. Allen voelden zich uitgenodigd om zijn levensvreugde te delen, om in geloof de grenzen van hun ellende en tegelijk die van het stukje grond waar ze leefden te overstijgen. Geroepen tot de ontmoeting met een God die van hen houdt, ontdekten ze in hun dierbare «Kamiano» Gods affectieve nabijheid.

Bouwer van gemeenschappen

«De hel van Molokai«, gebaseerd op egoïsme, wanhoop en immoreel gedrag veranderde, dank zij Damiaan, in een gemeenschap waarover zelfs de regering verbaasd stond. Collectieve voorzieningen, huizen, een weeshuis, de kerk: alles werd gedaan met behulp van de sterksten onder de zieken. Het ziekenhuis werd vergroot; de aanlegsteiger en de toegangswegen erheen alsmede een waterleiding werden aangelegd. Damiaan opende een magazijn waar de zieken zich gratis van het nodige konden voorzien. Hij bracht zijn mensen ertoe de grond te bebouwen en er bloemen op te kweken. Voor de vrijetijdsbesteding van zijn melaatsen richtte hij zelfs een fanfare op ...

Zo herontdekten deze mensen die men links had laten liggen dank zij zijn aanwezigheid en activiteit de vreugde van het samenzijn. Het altruïsme, de trouw, de waarden van het gezin kregen weer betekenis. De aanvaarding van de ander uit noodzaak of uit dwang maakte plaats voor de eerbied, verschuldigd aan elk menselijk wezen, ook al is dat vreselijk misvormd door de lepra. Damiaan liet hen ontdekken dat in Gods ogen elke mens oneindig kostbaar is, omdat Hij hem bemint als een vader en omdat in Hem allen ontdekken dat ze broers en zusters zijn van elkaar.

Het valt licht te begrijpen dat deze man van communicatie geleden heeft onder de afwezigheid van een confrater naast zich, waar hij regelmatig om vroeg.

Apostel van de melaatsen

In zijn priester- en missionarishart vond de oproep de melaatsen te gaan helpen, gretig weerklank.»Ze zijn erg lelijk om te zien, maar ze hebben een ziel, vrijgekocht door het kostbaar bloed van onze Goddelijke Zaligmaker». Damiaan zou hen laten delen in alle rijkdommen die zijn priesterlijk dienstwerk te bieden had: de verzoening met God en met elkaar; de vereniging met het lijden van Christus door de deelname aan het offer van zijn Lichaam en Bloed. Doopsels, huwelijken en begrafenissen werden met zorg gevierd om hun geest en hart te openen voor de universele dimensies van de Kerk en van Christus. Verworpen door de maatschappij, ontdekten de leprozen van Molokai dat hun ziekte hen het voordeel opleverde van de zorg van een priesterhart dat hun volledig was toegewijd. «Het is mijn grootste geluk de Heer te mogen dienen in zijn arme, zieke kinderen die door de andere mensen verstoten zijn».

Zaaier van oecumene

Als man van zijn tijd was Damiaan vóór alles een katholiek missionaris. Overtuigd van zijn geloof, respecteerde hij niettemin de godsdienstige overtuiging van andersdenkenden. Hij aanvaardde hen als persoon en was blij met hun medewerking en hun hulp. Omdat zijn hart openstond voor de meest weerzinwekkende menselijke ellende, maakte hij volstrekt geen onderscheid in zijn benadering van en zijn zorg voor de melaatsen. In zijn parochiewerk en zijn caritatieve arbeid was plaats voor iedereen. Hij rekende tot zijn beste vrienden de lutheraan Meyer, administrateur van de melaatsenkolonie, de anglicaan Clifford, kunstschilder, de vrijdenker Mouritz, arts op Molokai, de boeddhist Goto, Japans leproloog. Damiaan is heel wat meer dan een filantroop of een ééndagsheld! Allen erkenden dat hij een dienaar van God was en zij respecteerden zijn hartstocht voor het heil der zielen.

Een man van de Eucharistie

«De wereld van de politiek en van de pers kent slechts weinig helden die te vergelijken zijn met pater Damiaan van Molokai. Het zou de moeite waard zijn te zoeken naar de inspiratiebron van zoveel heldhaftigheid!» Zo vat Mahatma Ghandi de vragen samen die zijn leven oproept.

Het antwoord is te vinden in zijn geloof, dat hij als religieus van de Congregatie van de Heilige Harten heeft beleefd. Damiaan ontving de genade de barmhartige liefde van God, geopenbaard in Jezus en Maria, te beschouwen, te beleven en te verkondigen. Voor deze zending vond hij de kracht bij de bron zelf van liefde en leven, de eucharistie. Dit is Jezus: gebroken Brood voor het leven van de wereld, incarnatie van Gods grenzeloze liefde.

Zijn navolging van Jezus dreef hem ertoe zich te vereenzelvigen met zijn kudde. Dank zij de liefde van Hem die ons nooit in de steek laat, bleef hij trouw tot het einde, ondanks de wrede ziekte, de pijnlijke eenzaamheid, de onredelijke kritiek ook van eigen confraters ...

Zijn getuigenis is onbetwistbaar: «zonder de aanwezigheid van onze goddelijke Meester in mijn kleine kapel, zou ik nooit mijn lot aan dat van de melaatsen van Molokai blijvend hebben kunnen verbinden».

De stem van de stemlozen

Een dergelijke aanwezigheid te midden van de uitgestotenen dezer wereld moest wel op het wereldgeweten werken. Nog geen twee maanden na de dood van Damiaan werd te Londen het »Leprosy Fund«gesticht, de eerste organisatie ter bestrijding van lepra. Niets kan de isolering en de verwaarlozing van een menselijk wezen rechtvaardigen. «Wij melaatsen«is geen stijlfiguur, maar een werkelijke identificatie met hen die, ondanks hun ziekte, hun recht op respect, op waardigheid en op liefde blijven behouden. Door het leven van de melaatsen te delen en tenslotte ook zelf melaats te worden, doet Damiaan een aangrijpende oproep tot solidariteit met allen die door een ziekte, handicap of tegenslag het risico lopen aan de kant gezet te worden.

Held van hoop

Het leven en de dood van Damiaan zijn profetische feiten. Ze klagen de mentaliteit aan van hen die geen respect tonen voor mensenrechten, maar ze zijn ook een oproep tot hoop.

Vandaag de dag, evenals toen, kent de wereld allerlei soorten uitgestotenen: ongeneeslijk zieken (aids-patiënten of anderen), verwaarloosde kinderen, gedesoriënteerde jongeren, uitgebuite vrouwen, in de steek gelaten ouden van dagen, verdrukte minderheden. Voor hen allen blijft Damiaan de stem die eraan herinnert dat God in zijn oneindige liefde meevoelend is, vertrouwen wekt en hoop, en het onrecht aanklaagt. In Damiaan kunnen allen de heraut zien van het Goede Nieuws. Als barmhartige Samaritaan heeft hij zich gebogen over hen die door hun ziekte aan de rand van de weg waren achtergelaten. Daarom is Damiaan een voorbeeld voor elke man en elke vrouw die zich wil inzetten voor de strijd voor een rechtvaardiger en menselijker wereld, die meer beantwoordt aan het hart van God.

Als dienaar van God is Damiaan de dienaar van de mens, die niet zomaar wil leven, maar ook de zin van het leven wil zien. Zo blijft Damiaan ook vandaag een uitdaging voor ons allen.

JOSEPH DE VEUSTER, le futur Père Damien ss.cc., est né à Tremelo, en Belgique, le 3 janvier 1840, dans une famille nombreuse d’agriculteurs-commerçants. Quand son frère aîné entra dans la Congrégation des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie, alors que son père le destinait à prendre la tête de l’exploitation familiale, il décide pourtant lui aussi d’entrer en religion et commence, début 1859, son noviciat à Louvain dans le couvent de son frère. Il y prend le nom de Damien.

En 1863, son frère, qui devait partir pour la mission des îles Hawaï, tombe malade. Les préparatifs du voyage ayant déjà été faits, Damien obtient du Supérieur général la permission de prendre la place de son frère. Il débarque à Honolulu le 19 mars 1864 où il est ordonné prêtre le 21 mai suivant. Corps et âme, il se jette sans tarder dans la rude vie de «missionnaire de campagne» à Hawaï, la plus grande des îles de l’archipel.

En ce temps-là, pour freiner la propagation de la lèpre, le gouvernement avait décidé la déportation à Molokaï, une île voisine, de tous ceux et celles qui étaient atteints de ce mal alors incurable. Leur sort préoccupe toute la mission. L’évêque, Mgr Louis Maigret ss.cc., en parle à ses prêtres. Il ne veut y envoyer personne au nom de l’obéissance, sachant qu’un tel ordre signifierait une mort certaine. Quatre confrères se présentent: ils iront à tour de rôle visiter et assister les malheureux lépreux dans leur détresse. Damien est le premier à partir; c’est le 10 mai 1873. A sa demande et selon le désir des lépreux, il reste définitivement à Molokaï. Atteint lui aussi de la lèpre, il meurt le 15 avril 1889. Ses restes sont rapatriés en 1936 et déposés dans la crypte de l’église de la Congrégation des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie à Louvain.

Damien est universellement connu pour être allé partager librement la vie des lépreux séquestrés sur la péninsule de Kalaupapa à Molokaï. Son départ pour «l’île maudite», l’annonce de sa maladie en 1885, et celle de sa mort, ont profondément impressionné ses contemporains de toute confession. Depuis sa disparition, le monde entier n’a cessé de voir en lui un modèle et un héros de la charité. Celui qui s’identifiait aux lépreux au point de dire «nous autres lépreux», continue à inspirer des milliers de croyants et de noncroyants, désireux de l’imiter et cherchant à découvrir la source de son héroïsme.

Témoin et serviteur ... sans retour!

La vie du P. Damien nous révèle que sa générosité l’a constamment porté à adhérer à une initiative reconnue comme étant celle de la Providence. Les multiples circonstances de sa vie sont autant de signes et d’appels qu’il a su voir et comprendre. En les suivant avec toute la force de son énergie, il a conscience d’accomplir la volonté de Dieu. «Persuadé que le bon Dieu ne me demande pas l’impossible, je vais tout rondement en tout sans me troubler....» (Lettre au Père Général, 21.XII. 1866). C’est ainsi qu’au cours d’une retraite à Braine-le-Comte, il décide de suivre l’appel de Dieu pour la vie religieuse. Il entre dans la Congrégation où l’a précédé son frère. La maladie de ce dernier lui offre l’occasion de se présenter pour partir à sa place. Sa demande est acceptée et il s’embarque pour Hawaï. Là-bas l’évêque évoque le sort des lépreux de Molokaï. Damien se porte volontaire pour les servir.

Damien conçoit sa présence au milieu des lépreux comme celle d’un père au milieu de ses enfants. Il connait les risques d’une fréquentation quotidienne avec ses malades. Prenant toutes les précautions raisonnables, il peut, pendant plus d’une dizaine d’années, échapper à la contagion. Elle finit pourtant par l’atteindre. Se ressaisissant dans sa confiance en Dieu, il déclare alors. «Je suis heureux et content, et si l’on me laissait le choix de m’en aller d’ici pour guérir, je répondrais sans hésitation: je reste avec mes lépreux toute ma vie».

Médecin des corps et des âmes

Poussé par son désir de soulager la souffrance des lépreux, Damien s’intéresse aux progrès de la science. Il expérimente sur luimême des nouveaux traitements. Jour après jour, il soigne les malades, panse leurs plaies hideuses. Il réconforte les mourants, enterre dans le cimetière, qu’il appelle «le jardin des morts», ceux qui ont achevé leur calvaire.

Connaissant l’impact de la presse, il n’hésite pas à encourager deux de ses correspondants qui publient livres et articles sur les lépreux de Molokaï. De là naît un grand mouvement de solidarité qui permet d’améliorer encore leur sort.

Sa familiarité avec la souffrance et la mort a affiné en lui le sens de la vie. La paix et l’harmonie profonde qui l’habitent se communiquent alentour. Sa bonté est rayonnante. «Je fais l’impossible, dit-il, pour me montrer toujours gai, pour animer l’âme de mes malades». Sa foi, son optimisme, sa disponibilité touchent les coeurs. Tous se sentent invités à partager sa joie de vivre, à dépasser, dans la foi, les limites de leur misère en même temps que celles du bout de terre où ils vivent. Appelés à rencontrer un Dieu qui les aime, ils en découvrent, en leur cher Kamiano, l’affectueuse proximité.

Bâtisseur de communautés

«L’enfer de Molokaï», fait d’égoïsme, de désespoir et d’immoralité, se transforme, grâce à Damien, en une communauté qui étonne même le gouvernement. Equipements collectifs, maisons, orphelinats, églises: tout est fait avec l’aide des plus valides. L’hôpital est agrandi, le débarcadère et ses voies d’accès sont aménagés. Une conduite d’eau est posée. Damien ouvre un magasin où les malades peuvent s’approvisionner gratuitement. Il amène son monde à cultiver la terre, à faire pousser des fleurs. Pour les loisirs de ses lépreux, il crée même une fanfare....

Ainsi grâce à sa présence et à son action, ces laissés-pour-compte redécouvrent la joie d’être ensemble. Le don de soi, la fidélité, les valeurs familiales reprennent un sens. L’acceptation de l’autre par nécessité ou par contrainte fait place au respect dû à tout être humain, même horriblement défiguré par la lèpre. Damien leur fait découvrir qu’aux yeux de Dieu tout être humain est infiniment précieux, puisqu’il l’aime comme un Père et qu’en lui tous se découvrent soeurs et frères.

Il est aisé de comprendre que cet homme de communion a dû souffrir de l’absence à ses côtés d’un confrère dont il n’a cessé de réclamer la présence.

Apôtre des «lépreux»

C’est à son coeur de prêtre et de missionnaire qu’a retenti l’appel à servir les lépreux. «Ils sont très hideux à voir, mais ils ont une âme rachetée au prix du sang adorable de notre divin Sauveur. «Damien les fera bénéficier de toutes les richesses de son ministère sacerdotal, les réconciliant avec Dieu et avec eux-mêmes, leur assurant le moyen d’unir leurs souffrances à celles du Christ par la communion à son Corps et à son Sang. Baptêmes, mariages et enterrements sont célébrés avec le souci, d’ouvrir les esprits et les coeurs aux dimensions universelles de l’Église du Christ. Rejetés par la société, les lépreux de Molokaï découvrent que leur maladie leur vaut la sollicitude d’un coeur de prêtre qui leur est totalement dévoué. «Mon plus grand bonheur est de servir le Seigneur dans ses pauvres enfants malades, repoussés par les autres hommes».

Semeur d’oecuménisme

Damien est avant tout un missionnaire catholique, tout en étant homme de son temps. Convaincu de sa foi, il respecte cependant les convictions religieuses des autres, il les accepte en tant que personnes et reçoit avec joie leur collaboration et leur aide. Le coeur largement ouvert à la plus abjecte misère humaine, il ne fait nulle différence dans son approche et ses soins aux lépreux. Dans ses activités paroissiales ou caritatives, il y a place pour tout le monde. Il compte parmi ses amis — et des meilleurs — le luthérien Meyer, surintendant de la léproserie, l’anglican Clifford, peintre, le librepenseur Mouritz, médecin à Molokaï, le bouddhiste Goto, léprologue japonais.

Damien est bien plus qu’un philanthrope ou le héros d’un jour! Les uns et les autres, reconnaissent en lui le serviteur de Dieu, comme il s’est toujours manifesté et respectent sa passion pour le salut des âmes.

L’homme de l’eucharistie

«Le monde de la politique et de la presse ne connait que peu de héros comparables au Père Damien de Molokaï. Il vaudrait la peine de chercher la source d’inspiration de tant d’héroïsme!». Voilà comment Mahatma Gandhi résume les questions que suscite sa vie!

La réponse nous la trouvons dans sa foi qu’il a vécue comme religieux des Sacrés-Coeurs. Damien a reçu la grâce de contempler, de vivre et d’annoncer l’amour miséricordieux de Dieu révélé en Jésus et auquel nous conduit la Vierge Marie. Pour accomplir cette mission, son expérience personnelle, renforcée par la tradition de sa Congrégation, lui fait trouver cette force à la source même de l’amour et de la vie: l’Eucharistie: Jésus, devenu pain de vie, présence vivante et réconfortante de l’amour de Dieu.

Son imitation de Jésus le pousse à s’identifier à ses ouailles. Grâce à l’amour de celui qui ne nous abandonne jamais, il reste fidèle jusqu’au bout, au-delà de la maladie cruelle, de la solitude pénible, des critiques injustes, et de l’incompréhension des siens...

Son témoignage est incontestable: «Sans la présence de notre divin Maître dans ma petite chapelle, je n’aurais jamais pu maintenir mon sort uni à celui des lépreux de Molokaï».

La voix des sans-voix

Une telle présence au sein des exclus de ce monde, ne pouvait qu’interpeller les consciences. Moins de deux mois après la mort de Damien, se fonde à Londres le «Leprosy Fund», première organisation de lutte contre la lèpre. Rien ne peut justifier l’isolement et l’abandon d’un être humain. «Nous autres lépreux» n’est pas une figure de style, mais la vérité d’une identification avec ceux qui, malgré leur maladie, ne cessent pas d’avoir droit au respect, à la dignité, à l’amour. En partageant la vie des lépreux, en devenant finalement lépreux lui-même, Damien lance un vibrant appel à la solidarité vis-à-vis de tous ceux qu’une maladie, un handicap ou un échec risquent de marginaliser.

Héraut de l’espérance

La vie et la mort de Damien sont des faits prophétiques. S’ils dénoncent des attitudes contraires au respect des droits de l’homme, ils sont aussi un appel à l’espérance.

Aujourd’hui comme alors, le monde connaît des exclus de tous genres: malades incurables — sidéens ou autres —, enfants abandonnés, jeunes désorientés, femmes exploitées, vieillards délaissés, minorités opprimées... pour tous Damien reste la voix qui rappelle que l’amour infini de Dieu est tout à la fois compassion, confiance et espérance et qui dénonce les injustices. En Damien tous peuvent retrouver le héraut de la bonne Nouvelle. Bon Samaritain, il s’est penché sur ceux que la maladie avait rejetés au bord du chemin. C’est à ce titre que Damien est un exemple pour tout homme et toute femme qui désire s’engager dans la lutte pour un monde plus juste, plus humain, plus conforme au coeur de Dieu.

Serviteur de Dieu, Damien est et restera pour tous le serviteur de l’homme qui plus encore que de vivre a besoin de raison de vivre. Voilà le Damien qui aujourd’hui encore nous défie.

JOSEPH DE VEUSTER, the future Father Damien ss.cc., was born at Tremelo in Belgium, January 3, 1840. His was a large family and his father was a farmer-merchant. When his oldest brother entered the Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, his father planned that Joseph should take charge of the family business. Joseph however, decided to become a religious himself. At the beginning of 1859 he entered the novitiate at Louvain, Belgium, in the same house as his brother. There he took the name of Damien.

In 1863, his brother who was to leave for the mission in the Hawaiian Islands became ill. Since preparations for the voyage had already been made, Damien obtained permission from the Superior General, to take his brother’s place. He arrived in Honolulu on March 19, 1864 where he was ordained to the priesthood on the following May 21. He immediately devoted himself, body and soul, to the difficult service of a “country missionary” on the Island of Hawaii, the largest in the Hawaiian group.

At that time, the Hawaiian government decided on a very harsh measure aimed at stopping the spread of “leprosy”: the deportation to the neighbouring island of Molokai, of all those infected by what was thought to be an incurable disease. The entire mission was concerned about the abandoned “lepers” and the Bishop Louis Maigret ss.cc. spoke to the priests about the problem. He did not want to send anyone “in the name of obedience” because he knew that such an order meant certain death. Four Brothers volunteered, they would take turns visiting and assisting the “lepers” in their distress. Damien was the first to leave on May 10, 1873. At his own request and that of the “lepers”, he remained definitively on Molokai. Having contracted “leprosy” himself, he died on April 15, 1889, having served sixteen years among the “lepers”. His remains were exhumed in 1936 and placed in the crypt of the Church of the Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary at Louvain.

Damien is universally known for having freely shared the life of the “lepers” isolated on the peninsula of Kalaupapa on Molokai. His departure for the “cursed isle”, the announcement of his illness (leprosy) in 1885 and his subsequent death, deeply impressed his contemporaries of all denominations. After his death, the whole world continues to consider him a model and hero of charity. He who so identified himself with the victims of leprosy to the point of being able to say “we lepers”, continues to inspire thousands of believers and non-believers, desiring to imitate him and discover the source of his heroism.

Witness and servant

The life of Damien reveals that his generosity constantly leads him to persist in an initiative he recognizes as being that of Providence. The many circumstances of his life are signs and calls that he knows how to reflect on and understand. As he responds to them with all his energy, he is aware he is accomplishing the will of God. In a letter to his Father General (Dec. 21, 1866), he wrote: “Convinced that the Good God does not ask me the impossible, I go my way without troubling myself ...” So it is that, during a retreat at Braine-le-Comte, he resolutely decides to follow the call of God to religious life. He enters the Congregation to which his brother already belongs. His brother’s illness gives Damien the opportunity to offer his service in place of his brother. His request is accepted and he leaves for Hawaii. There, the Bishop describes the plight of the “lepers” of Molokai. Damien volunteers to serve them.

Damien considers his presence among the “lepers” to be like that of a father amid his children. He is completely aware of the risks involved in his daily contact with the sick. Taking all reasonable precautions, he manages to escape contagion for more than ten years. When he finally falls victim to the dread disease, he finds new energy from his confidence in God and declares: “I am happy and content, and if I were given the choice of leaving here in order to be cured, I would answer without hesitation: I’ll remain here with my “lepers” as long as I live.”

Doctor who cares for body and soul

Urged by his desire to alleviate the sufferings of the “lepers”, Damien takes an interest in the progress of medical science related to the disease. He experiments on himself with some of the new treatments. Day after day, he cares for the sick, dressing their hideous wounds. He comforts the dying, buries in the cemetery he calls the “garden of the death”, those who have completed their Calvary.

Aware of the power of the press, he does not hesitate to encourage these correspondents, who publish books and articles about the “lepers” of Molokai. From this was born a strong movement of solidarity to ameliorate the condition of the sick.

His familiarity with suffering and death refines in him the meaning of life. His peace and profound harmony communicate themselves to others. His goodness and kindness are radiant. As he himself attests, “I do the impossible to be always cheerful, to animate the souls of the sick.” His faith, his optimism, his availability touches the hearts. All feel themselves invited to share his joy of life, to go beyond, in faith, the limits of their misery and even to escape in spirit from the narrow confines of their peninsular prison. They were able to discover in their beloved Kamiano an affectionate closeness which called them to an encounter with the God who loved them.

Builder of Community

Thanks to Damien, “the hell of Molokai” characterized by selfishness, despair, and immorality is transformed into a community which surprises even the government. With the help of the stronger “lepers”, he builds houses, the orphanage, the church, and other equipment for common use. They enlarge the hospital, improve the landing and the road leading to the wharf.

Together they lay a pipeline system to bring fresh water to the settlement. Damien opens a store where the sick can get provisions free. He has the lepers start vegetable gardens and begin to grow flowers. He even starts a band to help fill their leisure hours.

Thanks, too, to his efforts and presence, those who had been left entirely to themselves rediscover the joy of being together. The gift of self, fidelity, values of family life, these begin to take on meaning once again. Acceptance of others out of necessity or constraint gives way to respect for all human persons, even those horribly disfigured by “leprosy”. Damien teaches them that in the eyes of God everyone is infinitely precious, because our Lord loves each one as a Father does, and in God we are all sisters and brothers.

We can easily understand how Damien, a man who advocated and longed for communion, suffers from not having another Brother with him, a Brother whose presence he constantly requests.

Apostle of the “Lepers”

It is in his priestly and missionary heart that Damien hears the call to serve the “lepers.” “They are very hideous to look at,” he admits, but he quickly adds, “they have souls redeemed by the adorable blood of our Divine Saviour.” Through his priestly ministry, the “lepers” receive much needed spiritual help: he reconciles them with God and with one another; he gives them the means of uniting their sufferings to those of Christ by receiving His body and His blood. Baptisms, marriages, funerals, through these sacraments he sought to open hearts and minds to the universal dimensions of the Church of Christ. Rejected by society, the “lepers” of Molokai quickly learn that their illness calls forth the solicitude of a priestly heart totally devoted to them. “My greatest happiness is to serve the Lord in these poor sick children, rejected by others.”

Sower of Ecumenism

Damien was before all else a catholic missionary and also a man of his time. While he remains convinced in his own belief, he respects the religious convictions of others; he accepts them as persons and receives with joy their collaboration and their help. With a heart wide open to the most abject and miserable, he shows no difference in his approach and in his care of the “lepers.” Whether in his parish ministry or his works of charity he finds a place for everyone. Among his best friends are the Lutheran Meyer, superintendent of the “leper colony”, the Anglican Clifford, the painter, the free-thinker Moritz, the doctor on Molokai, the Buddhist Goto, the Japanese leprologist.

Damien is very far from being just a philanthropist or a hero for the day. People from all creeds and from all philosophical systems recognize in him the servant of God which he always reveals himself to be, and they respect his passion for the salvation of souls.

Man of the Eucharist

“The world of politics and of the press knows few heroes comparable to Fr. Damien of Molokai. It would be very worthwhile to discover the source inspiring so much heroism.” In this remark Mahatma Gandhi summarizes the deep questions that the life of Damien poses.

We find the answer in his vocation as religious of the Sacred Hearts of Jesus and Mary. Damien receives the grace of contemplating, living and announcing the merciful love of God revealed in Jesus to whom the Virgin Mary leads us. To accomplish this mission, his personal experience, reinforced by the tradition of his Congregation, leads him to find this strength at the very source of love and of life: the Eucharist. In the Eucharist, Jesus becomes the bread of life, the living and empowering presence of the love of God.

His imitation of Jesus urges him to identify himself with his flock. Thanks to the love of God who never abandons us, he is able to remain faithful to the end, enduring the cruel disease, the painful solitude, the unjust criticism, and the misunderstanding of his own.

His testimony is incontestable. “Without the presence of our divine master in my small chapel, I would never be able to sustain my life united to that of the ‘lepers’ of Molokai.”

Voice of the voiceless

A presence like Damien’s among the world’s alienated and isolated could not fail to challenge and to stir consciences. Less than two months after his death, a “Leprosy Fund” was established in London, the first organization devoted to helping the victims of this disease. Nothing can justify the isolation and the abandonment of a human being. “We lepers” is no longer a stylistic term, but it expresses a real identification with those who, despite their illness, never cease having a right to respect, dignity, and love. By sharing the lives of the “lepers”, by becoming a “leper” himself, Damien launches a vibrant appeal for solidarity with all who run the risk of being marginalized because of an illness, a handicap, a mistake.

Herald of Hope

Damien’s life and death are prophetic events. If they denounce attitudes contrary to respect for the rights of human persons, they are also an appeal for hope.

Today as then, the world knows rejected persons of all kinds: the incurably ill (victims of AIDS or other diseases), abandoned children, disoriented youths, exploited women, neglected elderly people, and oppressed minorities. For all who suffer, Damien remains the voice reminding us that the infinite love of God is full of compassion and consolation, confidence and hope, his a voice that denounces injustice. In Damien we can all recognize the herald of the Good News. Like the Good Samaritan, he went to the aid of those whom sickness had cast aside along the road. This is what makes Damien an example for all men and women who wish to be involved in the struggle for a more just, more humane world, a society more conformed to the heart of God.

Servant of God, Damien is and remains for all the servant of the human person, the servant of a humanity that needs to live, but even more needs reasons for living.

This is the Damien who challenges us even today!

JOSÉ DE VEUSTER, el futuro P. Damián de Molokai ss.cc., nace en Tremelo, en Bélgica, el 3 de enero de 1840, en una familia numerosa de agricultores-comerciantes. Cuando su hermano mayor entra en la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, su padre le destina para que un día esté al frente de la explotación familiar, sin embargo, él también decide hacerse religioso y comienza, a principios de 1859, su noviciado en Lovania, en el convento de su hermano. Allì toma el nombre de Damián.

En 1863, su hermano, que iba a partir para la misión de las Islas Hawai, cae enfermo. Ya estaban listos todos los preparativos para el viaje, por lo que Damián obtiene del Superior General el permiso para sustituir a su hermano. Desembarca en Honolulu el 19 de marzo de 1864 y allí mismo es ordenado sacerdote el 21 de mayo siguiente. Sin esperar más, se entrega en cuerpo y alma a la áspera vida de misionero por los poblados de Hawai, la mayor de las islas del archipiélago.

Por aquellos días, para frenar la propagación de la lepra, el gobierno hawaiano decide la deportación a Molokai, una isla cercana, de todos y todas cuantos estuviesen atacados por la enfermedad, entonces incurable. Su desdichada suerte preocupa a toda la misión católica. El obispo Mons. Louis Maigret ss.cc. habla de ello con sus sacerdotes. A nadie quiere enviar allí en nombre de la obediencia, sabiendo que una orden semejante es una condena a muerte. Se ofrecen cuatro misioneros: irán por turno a visitar y asistir a los desgraciados leprosos en su desamparo. Damián es el primero en partir: era el 10 de Mayo de 1873. A petición propia y de los mismos leprosos, se queda definitivamente en Molokai. Contagiado él mismo de la lepra, muere el 15 de abril de 1889. Más tarde, sus restos serán repatriados en 1936 y depositados en la cripta de la iglesia de la Congregación de los Sagrados Corazones en Lovaina.

A Damián se le conoce en todo el mundo por haber ido a compartir libremente la vida de los leprosos secuestrados en la península de Kalaupapa en Molokai. Su partida para la «isla maldita», la noticia de su enfermedad en 1885 y la de su muerte, impresionaron profundamente a sus contemporáneos, cualquiera que fuese su confesión religiosa. Desde su desaparición, ha sido considerado como un modelo y un héroe de la caridad. Identificado con los leprosos hasta el punto de expresarse con su «nosotros los leprosos», continúa inspirando a millares de creyentes y no creyentes, deseosos de imitarle y de descubrir la fuente de su heroísmo.

Servidor y testigo ... sin volverse atrás

La vida del Padre Damián nos revela que su generosidad le empujaba constantemente a hacer suya cualquier iniciativa en la que reconocía la mano de la Providencia. Las variadas circunstancias de su vida, son otros tantos signos y llamadas que él sabe ver y comprender. Al seguirlas con toda la fuerza de su energía, tiene conciencia de estar cumpliendo la voluntad de Dios. «Convencido de que Dios no me pide lo imposible, actúo con decisión, sin más preocupaciones» (Carta al Padre General, 21-12-1866). Es así como, durante un retiro espiritual en Braine-le-Comte donde estudia, decide seguir la llamada de Dios a la vida religiosa: entra en la Congregación en la que ya le había precedido su hermano. La enfermedad de este último le brinda la ocasión de ofrecerse para ir a las misiones en su lugar: su petición es aceptada y se embarca para Hawai. Estando allí, el obispo describe ante sus misioneros la situación desgraciada de los leprosos de Molokai: Damián adelanta su ofrecimiento voluntario para servirles.

Damián concibe su presencia en medio de los leprosos como la de un padre entre sus hijos. Conoce los riesgos del trato cotidiano con sus enfermos. Tomando todas las precauciones razonables, consigue durante más de una decena de años, escapar al contagio. Sin embargo, acaba contaminándose. Reafirmándose en su confianza en Dios, declara en esos momentos. «Estoy feliz y contento, y si me dieran a escoger la salida de este lugar a cambio de la salud, respondería sin dudarlo: Me quedo con mis leprosos toda mi vida».

Médico de cuerpos y de almas

Empujado por el deseo de aliviar el sufrimiento de los leprosos, Damián se interesa por los progresos de la ciencia. Experimenta en sí mismo nuevos tratamientos, que comparte con sus enfermos. Día tras día, cuida de los enfermos, venda sus heridas hediondas. Reconforta a los moribundos, entierra en el cementerio, al que llama «jardín de los muertos», a quienes han terminado su calvario. Consciente del impacto poderoso de la prensa, no duda en alentar a aquellos de sus corresponsales que publican libros y artículos sobre los leprosos de Molokai. De ahí nace un gran movimiento de solidaridad que va a permitir mejorar aún más la pobre suerte de los enfermos.

Su familiaridad con el sufrimiento y la muerte agudizan en él el sentido de la vida. La paz y la armonía que le llenan, florecen a su alrededor. «Hago lo imposible, dice, por mostrarme siempre alegre, para levantar el ánimo de mis enfermos». Su fe, su optimismo, su disponibilidad conmueven los corazones. Todos se sienten invitados a compartir su alegría de vivir, a superar, en la fe, los límites de su miseria y angustia, al mismo tiempo que los del pedazo de tierra encarcelada que habitaban. Atraídos así a encontrar un Dios que les ama, descubren su proximidad afectuosa en la de su querido Kamiano.

Constructor de comunidades

«El infierno de Molokai», amasado de egoísmos, de desesperación y de inmoralidad, se transforma, gracias a Damián, en una comunidad que causa admiración al mismo gobierno. Orfelinato, iglesia, viviendas, equipamientos colectivos: todo se realiza con la ayuda de los menos impedidos. Se amplía el hospital, se acondicionan el desembarcadero y sus caminos de acceso, al mismo tiempo se tiende una conducción de agua. Damián abre un almacén en que los enfermos pueden aprovisionarse gratuitamente. Alienta a su gente a cultivar la tierra, plantar flores. Para entretenimiento de sus leprosos, organiza hasta una banda de música. Así, gracias a su presencia y a su actuación, los que habían sido abandonados a su suerte redescubren la alegría de encontrarse juntos. La entrega de sí mismo, la fidelidad, los valores familiares, recuperan su sentido. La vida junto al otro por necesidad o por obligación, se va reemplazando por el respeto debido a todo ser humano, aunque esté horriblemente desfigurado por la lepra. Damián les hace descubrir que a los ojos de Dios todo hombre es algo precioso, porque Dios los ama como un padre y en él todos se reconocían hermanas y hermanos.

Se comprende fácilmente lo que este hombre de comunión debió sufrir por la ausencia de un hermano religioso a su lado, cuya presencia no dejaba de reclamar continuamente.

Apóstol de los leprosos

Es en su corazón de sacerdote y de misionero donde encuentra eco la llamada para servir a los leprosos. «Son muy horribles de ver, pero tienen un alma rescatada al precio de la sangre adorable de nuestro divino Salvador». Damián procura que se beneficien de todas las riquezas de su ministerio sacerdotal, reconciliándolos con Dios y consigo mismos, asegurándoles el medio para unir sus sufrimientos a los de Cristo por la comunión de su Cuerpo y de su Sangre. Bautismos, matrimonios y entierros se celebran intentando abrir los espíritus y los corazones a las dimensiones universales de la Iglesia de Cristo. Rechazados por la sociedad, los leprosos de Molokai descubren que su enfermedad les ha valido la solicitud de un corazón de sacerdote entregado totalmente a ellos. «Mi mayor dicha es servir al Señor en sus pobres hijos enfermos, repudiados por los otros hombres».

Sembrador de ecumenismo

Por encima de todo Damián se siente un misionero católico, hombre como era de su tiempo. Convencido de su fe, respeta sin embargo las convicciones religiosas de los otros, los acepta como personas y recibe con alegría su colaboración y su ayuda. Con el corazón ampliamente abierto a la más abyecta miseria humana, no hace diferencia alguna cuando se trata de acercarse y de cuidar a los leprosos. En sus actividades parroquiales o caritativas hay sitio para todo el mundo. Cuenta entre sus amigos —y de los mejores— con el luterano Sr. Meyer, superintendente de la leprosería, con el anglicano Clifford, pintor, con el librepensador Mouritz, médico de Molokai, con el budista Goto, leprólogo japonés, con el párroco anglicano Chapman, su principal bienhechor en Londres.

Damián es mucho más que un simple filántropo o el héroe de moda. Unos y otros, le reconocen como servidor de Dios, tal como él mismo se manifestaba siempre, y respetan su pasión por la salvación de las almas.

El hombre de la Eucaristía

«El mundo de la política y de la prensa pueden ofrecer pocos héroes comparables al Padre Damián de Molokai. Valdría la pena buscar la fuente de la inspiración de semejante heroísmo». Así es como resumía Mahatma Gandhi las preguntas que suscita su vida.

La respuesta la encontramos en su fe, la fe que vive como religioso de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Damián vive recibiendo la gracia de contemplar, vivir y anunciar el Amor misericordioso de Dios, revelado en Jesús y al que nos conduce la Virgen María. Para realizar esta misión, su propia experiencia personal orientada por la tradición de su Congregación, le hace encontrar la fuerza en la fuente del Amor y de la Vida: La Eucaristía. Jesús, convertido en pan de vida y en presencia viviente y consoladora del Amor de Dios.

Su imitación de Jesús, vida para hambrientos y enfermos, le impulsa a identificarse con su pobre rebaño. Gracias también al amor de «Aquel que no me abandona nunca», puede permanecer fiel hasta el final, más allá de la cruel enfermedad, de la soledad penosa, de las críticas injustas y de la incomprensión de los suyos.

Su testimonio es incontestable. «Sin la presencia de nuestro divino Maestro en mi pobre capilla, jamás hubiera podido mantener unida mi suerte a la de los leprosos de Molokai».

La voz de los sin voz

Una presencia semejante en medio de los arrojados fuera de este mundo, necesariamente tenía que interpelar las conciencias. No habían pasado dos meses desde la muerte de Damián, cuando se funda en Londres el «Leprosy Fund», primera organización de la lucha contra la lepra. Nada puede justificar el aislamiento y el abandono de un ser humano. El «nosotros los leprosos», no era una figura retórica, sino la verdad de una identificación con quienes, a pesar de su enfermedad, no dejan de tener derecho al respeto, a la dignidad, al amor. Porque al compartir la vida de los leprosos, al convertirse finalmente él mismo en leproso, Damián había lanzado una vibrante llamada al reconocimiento de la dignidad de todos aquellos a los que una enfermedad, una invalidez o un fracaso, puede suponerles un peligro de marginación. Nada puede justificar el aislamiento y el abandono de un ser humano.

Mensajero de la esperanza

La vida y la muerte de Damián son hechos proféticos. Si denuncian actividades contrarias a los derechos del hombre, son también una llamada a la esperanza.

Hoy como entonces surgen por el mundo toda clase de marginados: enfermos incurables, portadores de VIH y tantos otros, i niños abandonados, jóvenes desorientados, mujeres explotadas, ancianos desatendidos, minorías oprimidas, para todos Damián sigue siendo la voz que recuerda que el amor infinito de Dios está hecho de compasión, confianza y esperanza: la voz también que denuncia las injusticias. En Damián todos pueden volver a encontrar al mensajero de la Buena Nueva.

Buen samaritano, se ha inclinado sobre aquellos que la enfermedad había arrojado al borde del camino. Por este título precisamente, Damián se convierte en ejemplo para cualquier hombre y mujer que desea comprometerse en la lucha por un mundo más justo, más conforme con el corazón de Dios.

Servidor de Dios, es y continuará siendo para todos el servidor del hombre, quien más aún que vivir lo que necesita son razones para vivir.

Éste es el Damián que todavía hoy nos sigue desafiando.

GIUSEPPE DE VEUSTER  — il futuro Padre Damiano ss.cc. — nasce a Tremelo, in Belgio, il 3 gennaio 1840, da una famiglia numerosa di agricoltori-commercianti. Suo fratello maggiore entra nella Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria e, proprio quando suo padre pensa a Giuseppe per affidargli l’impresa di famiglia, decide anche lui, senza indugio, di diventare un religioso e, all’inizio del 1859, comincia il suo noviziato a Louvain, nello stesso convento dove sta anche suo fratello; là prende il nome di Damiano.

Nel 1863 suo fratello, in procinto di partire per le isole Hawaii, si ammala. Essendo già stato preparato il viaggio, Damiano ottiene dal Superiore Generale il permesso di partire al posto di suo fratello. Il 19 marzo 1864 sbarca a Honolulu, il 21 maggio 1864 è ordinato sacerdote e si getta immediatamente anima e corpo nella dura vita di missionario in due villaggi delle Hawaii, la maggiore delle isole dell’arcipelago.

In quegli anni il governatore delle Hawai, per arginare la propagazione della lebbra, decide di deportare nella vicina isola di Molokai tutti quelli che sono colpiti dalla malattia per quei tempi ancora incurabile. La sorte dei malati preoccupa tutta la missione cattolica, in particolare il vescovo, Monsignor Louis Maigret, ss.cc., che ne parla con i suoi sacerdoti. Il vescovo, però, nonostante il voto di obbedienza fatto dai suoi sacerdoti, non se la sente di inviare nessuno a Molokai, perché sa che un simile ordine significherebbe morte certa per chi va in quel luogo. Tuttavia quattro confratelli si offrono volontari per andare a turno a visitare ed assistere i lebbrosi soli con la loro disperazione. Damiano è il primo a partire e il 10 maggio 1873 arriva a Molokai. Su sua richiesta e su quella degli stessi lebbrosi, ottiene di rimanere definitivamente sull’isola. Contagiato anche lui dalla lebbra, muore il 15 aprile del 1889. I suoi resti saranno rimpatriati nel 1936 e depositati nella cripta della chiesa della Congregazione dei Sacri Cuori a Louvain.

Damiano è universalmente riconosciuto per aver liberamente scelto di condividere la vita con i lebbrosi confinati sulla penisola di Kalaupapa a Molokai. La sua partenza per l’isola «maledetta», l’annuncio della sua malattia nel 1885 e quello della sua morte colpirono profondamente i suoi contemporanei di tutte le confessioni. Dopo la sua scomparsa, il mondo lo ha considerato un modello e un eroe di carità. Identificandosi con i lebbrosi, fino al punto di dire «noi lebbrosi», ha continuato a ispirare milioni di credenti e non-credenti, desiderosi di imitarlo e di scoprire la fonte del suo eroismo.

Testimone e servitore ... senza ritorno

La vita di Padre Damiano ci rivela che la sua generosità lo portava costantemente a fare sua qualunque iniziativa nella quale si riconoscesse la mano della Provvidenza. Le molteplici circostanze della sua vita sono dei segni e degli appelli che egli ha saputo vedere e cogliere, seguendoli con tutta la sua energia e avendo la coscienza di compiere la volontà di Dio. «Persuaso che il buon Dio non mi domanda l’impossibile, affronto ogni cosa in maniera risoluta, senza sconvolgermi...» (Lettera al Padre Generale, 21.12.1866), come avviene durante un ritiro spirituale, a Braine-le-Comte, dove studia e decide di seguire la chiamata di Dio alla vita religiosa, entrando nella stessa Congregazione dove lo aveva preceduto suo fratello. La malattia di quest’ultimo gli offre l’occasione di proporsi missionario al posto suo. Dopo che la sua richiesta è accettata, si imbarca per le Hawaii, dove il vescovo descrive ai suoi missionari la situazione disperata dei lebbrosi di Molokai. A quel punto Damiano sente di doversi offrire volontario per servirli.

Damiano concepisce la sua presenza tra i lebbrosi come quella di un padre tra i suoi figli, pur sapendo cosa avrebbe significato la frequentazione quotidiana dei malati. Prendendo tutte le precauzioni ragionevoli, riesce ad evitare il contagio per più di dieci anni, ma alla fine la lebbra lo colpisce. Riafferma la sua fiducia in Dio e dichiara: «Sono felice e contento. E, se mi dessero l’opportunità di guarire andandomene da qui, risponderei senza esitazione: “Resto con i miei lebbrosi tutta la mia vita”».

Medico di corpi e anime

Spinto dal desiderio di alleviare la sofferenza dei lebbrosi, Damiano s’interessa ai progressi della scienza. Sperimenta su di sé nuovi trattamenti che condivide anche con i malati. Giorno dopo giorno, cura gli infermi, fascia le loro orribili piaghe, conforta i moribondi e seppellisce nel cimitero, da lui chiamato «il giardino dei morti», coloro che terminano il loro calvario.

Cosciente del potente impatto della stampa, incoraggia coloro che pubblicano libri e articoli sui lebbrosi di Molokai. Da lì nasce un grande movimento di solidarietà che permette di migliorare ancora la sorte dei malati. La sua familiarità con la sofferenza e la morte avevano affinato in lui il senso della vita. La pace e l’armonia che dimoravano nella sua anima si diffondevano intorno a lui. «Faccio l’impossibile — dice — per mostrarmi sempre gaio, per rincuorare i malati». La sua fede, il suo ottimismo, la sua disponibilità toccano i cuori. Tutti si sentono invitati a condividere la sua gioia di vivere, a superare, nella fede, i limiti della miseria e dell’angoscia e allo stesso tempo quelli dell’esilio nel quale vivono. Chiamati ad incontrare un Dio che li ama, ne scoprono l’affettuosa vicinanza e quella del loro caro «Kamiano».

Costruttore di comunità

«L’inferno di Molokai», fatto di egoismo, di disperazione e d’immoralità, si trasforma, grazie a Damiano, in una comunità che sorprende lo stesso governo. Orfanotrofio, chiesa, case, edifici pubblici: tutto è realizzato con l’aiuto dei più validi. Si amplia l’ospedale, viene sistemato il porto e le vie di accesso, nello stesso tempo viene costruita una condotta d’acqua. Damiano apre un magazzino, dove i malati possono approvvigionarsi gratuitamente e si prodiga per la coltivazione della terra e dei fiori. Organizza perfino una banda musicale per allietare il tempo libero dei malati...

Così grazie alla sua presenza e alla sua azione, i lebbrosi abbandonati al loro destino riscoprirono la gioia di stare insieme. Il dono di sé, la fedeltà, i valori familiari riacquistano tutto il loro valore. La vita in comune per necessità o costrizione lascia il posto al rispetto dovuto a tutti gli esseri umani, anche se orribilmente sfigurati dalla lebbra. Damiano fa loro scoprire che agli occhi di Dio ogni essere umano è infinitamente prezioso, perché Dio li ama come un Padre e, in lui, tutti si riconoscono fratelli e sorelle.

È facile capire come quest’uomo di comunione dovette soffrire per l’assenza al suo fianco di un confratello di cui non smise mai di reclamare la presenza.

Apostolo dei lebbrosi

È nel suo cuore di sacerdote e missionario l’eco della chiamata per servire i lebbrosi. «I lebbrosi sono orribili a vedersi, ma hanno un’anima riscattata al prezzo dell’adorato sangue del nostro Divino Salvatore». Damiano li beneficerà di tutte le ricchezze del suo ministero sacerdotale, riconciliandoli con Dio e con loro stessi e assicurando loro il mezzo per unire le loro sofferenze a quelle di Cristo, attraverso la comunione con il suo Corpo e il suo Sangue. Battesimi, matrimoni e sepolture si celebrano con l’intento di aprire gli spiriti e i cuori alle dimensioni universali della chiesa di Cristo. Rifiutati dalla società, i lebbrosi di Molokai scoprono che la loro malattia vale la sollecitudine del cuore di un sacerdote totalmente devoto a loro. «La mia più grande gioia è di servire il Signore attraverso i suoi poveri figli malati, respinti dagli altri uomini» (L. 86).

Seminatore d’ecumenismo

Damiano si sente prima di tutto un missionario cattolico, rimanendo però uomo del suo tempo. Convinto della sua fede, rispetta tuttavia anche le convinzioni religiose degli altri, accettandoli come persone da cui ricevere con gioia collaborazione e aiuto. Con il cuore pienamente aperto alla più abietta delle miserie umane, non fa alcuna discriminazione nell’avvicinarsi ai lebbrosi per curarli. Nelle sue attività parrocchiali o caritative c’è posto per tutti. Tra i suoi amici — e dei migliori — ci sono il luterano Mr. Meyer, soprintendente dell’ospedale dei lebbrosi, l’anglicano Clifford, pittore, il libero pensatore Mouritz, medico a Molokai, e il buddista Goto, leprologo giapponese.

Damiano è stato molto più di un filantropo o l’eroe di un giorno! Tutti lo riconoscono come il servo di Dio, quale sempre si è mostrato, e rispettano la sua passione per la salvezza delle anime.

L’uomo dell’Eucaristia

«Il mondo della politica e della stampa possono offrire pochi eroi come Padre Damiano di Molokai. Varrebbe la pena di cercare la fonte d’ispirazione di tanto eroismo!». Ecco come il Mahatma Gandhi riassumeva gli interrogativi che suscitavano la vita di Padre Damiano.

La risposta la troviamo nella fede che egli ha vissuto come religioso dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Damiano ha ricevuto la grazia per contemplare, vivere ed annunciare l’amore misericordioso di Dio rivelato in Gesù e al quale ci conduce la Vergine Maria. Per compiere questa missione, la sua esperienza personale, guidata dalla tradizione della sua Congregazione, gli fa trovare la forza nella fonte stessa dell’amore e della vita: l’Eucaristia. Gesù, divenuto pane di vita e presenza viva e confortante dell’amore di Dio.

La sua imitazione di Gesù, vita per affamati e infermi, lo spinge a identificarsi con il suo povero gregge. Grazie all’amore di «Colui che non mi abbandona mai», rimane fedele fino alla fine, al di là della malattia crudele, della penosa solitudine, delle critiche ingiuste e dell’incomprensione dei suoi...

La sua testimonianza è incontestabile. «Senza la presenza del nostro divino Maestro nella mia piccola cappella, non avrei mai potuto legare il mio destino a quello dei lebbrosi di Molokai».

La voce dei senza voce

Una tale presenza fra i reietti del mondo, non poteva non interrogare le coscienze. Meno di due mesi dopo la morte di Damiano, viene fondata a Londra il «Leprosy Fund», prima organizzazione per la lotta contro la lebbra. Nulla può giustificare l’isolamento e l’abbandono di un essere umano. «Noi lebbrosi» non è un’espressione retorica, ma la verità di un’identificazione con coloro che, malgrado la loro malattia, non cessano di avere diritto al rispetto, alla dignità, all’amore. Condividendo la vita dei lebbrosi, divenendo alla fine lui stesso un lebbroso, Damiano ha lanciato un vibrante appello al riconoscimento della dignità di tutti coloro che rischiano di essere emarginati per una malattia, un handicap o una disgrazia. Nulla può giustificare l’isolamento o l’abbandono di un essere umano.

Messaggero di speranza

La vita e la morte di Damiano sono dei fatti profetici. Non solo sono una denuncia contro atteggiamenti contrari al rispetto dei diritti dell’uomo, ma sono anche un appello alla speranza.

Oggi come allora, nel mondo ci sono emarginati di ogni tipo: malati incurabili (colpiti da AIDS e tanti altri), bambini e anziani abbandonati, giovani disorientati, donne abusate, minoranze oppresse... Per tutti vale l’appello di Padre Damiano che ricorda l’amore infinito di Dio fatto di compassione, fiducia, speranza e che denuncia le ingiustizie. In Damiano tutti possono trovare l’araldo dalla Buona Novella. Come il Buon Samaritano, si è accostato a tutti coloro che la malattia aveva relegato ai margini del sentiero della vita. Per questo Damiano è un esempio per ogni uomo e ogni donna che desideri impegnarsi nella lotta per un mondo più giusto, più umano, più conforme al cuore di Dio.

Servitore di Dio, Damiano è e resterà per tutti il servitore dell’uomo che più che vivere ha bisogno di ragioni per vivere.

Ecco il Damiano che oggi ancora ci sfida.

RAFAEL ARNÁIZ BARÓN (1911 -1938)
RAFAEL ARNÁIZ BARÓN  nació en Burgos (España) el 9 de abril de 1911, de una familia de buena sociedad y hondamente religiosa. Allí mismo fue bautizado y confirmado, y también inició sus estudios en el colegio de los Padres Jesuitas, recibiendo por primera vez la Eucaristía en 1919.

En estos años recibió la primera visita de la que había de ser su asidua compañera: una enfermedad de fiebres colibacilares, que le obligaron a interrumpir sus estudios. Recuperado de ella, su padre, en agradecimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santisima Virgen, a finales del verano de 1921 le llevó a Zaragoza, donde le consagró a la Virgen del Pilar, hecho que no dejó de marcar el ánimo de Rafael.

Trasladada su familia a Oviedo, allí continuó sus estudios medios, en el colegio de los Padres Jesuitas, matriculándose al término de los mismos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde supo juntar al estudio una ardiente y asidua vida de piedad.

Con una inteligencia brillante y ecléctica, Rafael estaba dotado de destacadas dotes para la amistad y buen trato. Estaba también dotado de un carácter alegre y jovial, deportista, rico de talento para el dibujo y la pintura, le gustaba la música y el teatro. Pero a la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana. En Madrid, durante los estudios universitarios de arquitectura, había introducido en su horario de estudio una larga visita diaria a «el Amo» en la Capilla del Caballero de Gracia, y participaba puntualmente a su turno de Adoración Nocturna.

En su corazón bien dispuesto a escuchar, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida contemplativa. Habiendo tomado contacto con la Trapa de San Isidro de Dueñas, fue fuertemente atraído por lo que sintió ser el lugar que correspondía a sus íntimos deseos. Así, en diciembre 1933 truncó finamente sus cursos en la universidad, y el 16 de enero 1934 ingresó en el Monasterio de San Isidro.

Después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma transcurridos con entusiasmo en medio de las ásperas austeridades de la Trapa, de improviso Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad: una aguda diabetes sacarina, que le obligó a abandonar de prisa el Monasterio, y regresar en familia para ser cuidado adecuadamente por sus padres.

Vuelto a la Trapa apenas restablecido, la enfermedad le obligó abandonar varias veces el monasterio, adonde otras tantas veces volvió en aras de una respuesta generosa y fiel a lo que sentía ser el llamado de Dios.

Santificado en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la Cruz, en la búsqueda apasionada del Rostro de Dios y fascinado por la contemplación de lo Absoluto, en la tierna y filial devoción a la Virgen Madre - la " Señora" como le gustaba llamarla - consumó su vida en la madrugada del 26 de abril de 1938, recién estrenados los 27 años, siendo sepultado en el cementerio del Monasterio, y después en la Iglesia Abacial.

Pronto voló imparable su fama de santidad allende los muros del Monasterio. Con la fragancia de su vida, sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose con gran aceptación y bien para cuantos entran en contacto con él. Ha sido definido como uno de los más grande místicos del siglo XX.

El 19 de agosto de 1989 el Papa Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, le propuso como modelo para los jóvenes del mundo de hoy y el 27 de septiembre de 1992 le proclamó Beato.

Con la Canonización el Papa Benedicto XVI le ofrece como amigo, ejemplo e intercesor a todos los fieles, pero sobretodo a los jóvenes.

RAFFAELE ARNÁIZ BARÓN  nacque a Burgos (Spagna) il 9 aprile 1911 da una famiglia di elevato livello sociale e profondamente cristiana. A Burgos fu battezzato e cresimato e iniziò i suoi studi nel Collegio dei Padri Gesuiti, dove nel 1919 fu ammesso alla Prima Comunione.

Proprio in quegli anni ricevette la prima visita della malattia: delle persistenti febbri colibacillari lo obbligarono a interrompere gli studi. Una volta guarito, suo padre, in ringraziamento per quello che considerò un intervento speciale della Santissima Vergine, alla fine dell'estate del 1921, lo condusse a Saragozza e qui lo consacrò alla Vergine del Pilar, fatto che non mancò di segnare profondamente l'animo di Raffaele.

Quando la famiglia si trasferì a Oviedo, egli proseguì gli studi secondari nel locale Collegio dei Padri Gesuiti, ottenendo la maturità scientifica e iscrivendosi alla Scuola Superiore di Architettura di Madrid, dove seppe armonizzare lo studio con una fervorosa e costante vita di pietà.

D'ingegno brillante e versatile, Raffaele si distingueva anche per uno spiccato senso dell'amicizia e per finezza di tratto. Dotato di un carattere allegro e gioviale, sportivo, ricco di talento per il disegno e per la pittura, amava la musica e il teatro. Ma man mano che cresceva in età e sviluppava la sua personalità, cresceva anche nella sua esperienza spirituale di vita cristiana.

A Madrid, durante gli studi universitari di architettura, nel suo programma di studio e di vita molto ordinato ed impegnativo, aveva introdotto una lunga visita quotidiana al Santissimo Sacramento (il «Padrone») nella Cappella del «Caballero de Gracia» ed era fedelissimo nella partecipazione ai suoi turni di adorazione, come membro dell'Associazione per l'Adorazione Notturna.

Nel suo cuore, ben disposto all'ascolto, Dio volle suscitare l'invito ad una consacrazione speciale nella vita contemplativa. Preso contatto con la Trappa di San Isidro de Dueñas, Raffaele si sentì fortemente attratto verso quello che gli apparve come il luogo che meglio corrispondeva ai suoi desideri più intimi. Nel dicembre 1933 egli interruppe improvvisamente i suoi corsi universitari e il 16 gennaio 1934 entrò nel monastero di San Isidro.

Dopo i primi mesi di noviziato e la prima Quaresima vissuti con entusiasmo, abbracciando le dure austerità della Trappa, Dio volle misteriosamente provarlo con una repentina e penosa infermità: una forma gravissima di diabete mellito, che lo obbligò ad abbandonare in tutta fretta il monastero e ritornare in famiglia, per essere curato in modo adeguato dai suoi genitori.

Rientrò alla Trappa appena ristabilito, ma la malattia lo costrinse più volte ad abbandonare il monastero. Ma altrettante volte egli volle rientrarvi, nell'imperativo interiore di una risposta generosa e fedele a quella che sentiva essere la chiamata di Dio.

Santificatosi nella gioiosa ed eroica fedeltà alla sua vocazione, nell'amorosa accettazione dei disegni divini e del mistero della Croce, nella ricerca appassionata del Volto di Dio, affascinato dalla contemplazione dell'Assoluto, nella tenera e filiale devozione alla Vergine Maria — «la Signora», come amava chiamarla — consumò la sua vita all'alba del 26 aprile 1938, a 27 anni appena compiuti, e fu sepolto nel cimitero del monastero e, in seguito, nella chiesa abbaziale.

Ben presto la fama della sua santità si diffuse al di là delle mura del monastero. Insieme alla fragranza della sua vita, i suoi numerosi scritti spirituali continuano a diffondersi e ad essere ricercati con grande profitto per quanti entrano in contatto con lui. È stato definito uno dei più grandi mistici del XX secolo.

Il 19 agosto 1989 il Santo Padre Giovanni Paolo II, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Santiago de Compostela, lo propose come modello per i giovani del nostro tempo e il 27 settembre 1992 lo proclamò Beato.

Con la Canonizzazione il Papa Benedetto XVI lo offre come amico, esempio e intercessore a tutti i fedeli, ma soprattutto ai giovani.

RAPHAEL ARNAIZ BARON  was born in Burgos (Spain) April 9, 1911, into a prominent, deeply Christian family. He was baptised and confirmed in Burgos and began his schooling at the Jesuit college in the same city where, in 1919, he was admitted to first Communion.

It was at this time that he had his first experience of illness: persistent fevers due to colibacillosis forced him to interrupt his studies. To mark his recovery, which he attributed to a special intervention of the Virgin Mary, his father took him to Zaragoza and consecrated him to the Virgin of Pilar. This experience, which took place in the late summer of 1921, profoundly marked Raphael.

When the family moved to Oviedo, he continued his secondary schooling with the Jesuits there, obtaining a diploma in science. He then enrolled in the School of Architecture in Madrid, where he succeeded in balancing his studies with a life of fervent piety.

Possessing a brilliant and eclectic mind, Raphael also stood out because of his deep sense of friendship and his fine features. Blessed with a happy and jovial nature he was also athletic, had a gift for drawing and painting as well a love for music and the theatre. But as he matured, his spiritual experience of the Christian life deepened.

Although the study of architecture required a great deal of hard work and discipline, at that time he began the practice of making a long daily visit to the Blessed Sacrament in the Chapel of “Caballero de Gracia”. He even joined the Nocturnal Adoration Association, and faithfully took his turn before the Blessed Sacrament.

In this way his heart became well disposed to listening, and he perceived an invitation from God to lead the contemplative life. Raphael had already been in contact with the Trappist monastery of San Isidro de Dueñas, and he felt strongly drawn to this place, responding to his deepest desires. In December of 1933 he suddenly broke off his professional studies and on January 16, 1934 entered the monastery of San Isidro.

After the first months of the noviciate and his first Lent, which he lived with great enthusiasm, embracing all the austerities of Trappist life, God mysteriously chose to test him with a sudden and painful infirmity: a serious form of diabetes mellitus which forced him to leave the monastery immediately and return to his family in order to receive the proper care.

Barely recovered, he returned to the monastery, but his illness forced him to leave the monastery for treatment again and again. But whenever he was absent he wanted to return, responding faithfully and generously to what he understood to be a call from God.

Sanctified by his joyful and heroic fidelity to his vocation, in his loving acceptance of the Divine will and the mystery of the Cross, in his impassioned search for the Face of God, fascinated by his contemplation of the Absolute, in his tender and filial devotion to the Virgin Mary—"the Lady", as he liked to call her—his life came to an end on April 26, 1938. He was barely 27 years old. He was buried in the monastery cemetery, and later in the Abbey church.

The fame of his sanctity rapidly spread beyond the walls of the monastery. The example of his life together with his many spiritual writings continue to spread and greatly profit those who get to know him. He has been described as one of the great mystics of the twentieth century.

On August 19, 1989, the Holy Father John Paul II, on World Youth Day at Santiago de Compostella, proposed him as a model for young people today, and beatified him September 27, 1992.

With his canonisation, Pope Benedict XVI presents him as a friend and intercessor for all the faithful, especially for the young.

RAPHAËL ARNÁIZ BARÓN  naquit à Burgos (Espagne) le 9 avril 1911, dans une famille d'un niveau social élevé et profondément chrétienne. Il fut baptisé et confirmé à Burgos et commença ses études au Collège des Pères Jésuites de cette ville où, en 1919, il fut admis à la première Communion.

Au cours de ces années, il reçut la première visite de la maladie : des fièvres persistantes dues à de la colibacillose l'obligèrent à interrompre ses études. Une fois guéri, son père, en remerciement de ce qu'il considérait comme une intervention spéciale de la Vierge Marie, le conduisit, à la fin de l'été de 1921, à Saragosse, et là, le consacra à la Vierge del Pilar, fait qui ne manqua pas de marquer profondément l'esprit de Raphaël.

Lorsque la famille se transféra à Oviedo, il poursuivit ses études secondaires au Collège local des Pères Jésuites, obtenant le baccalauréat scientifique, et s'inscrivit à l'Ecole Supérieure d'Architecture de Madrid, où il sût harmoniser ses études avec une fervente et constante vie de piété.

D'une intelligence brillante et éclectique, Raphaël se distinguait aussi par son sens aigu de l'amitié et par la finesse de ses traits. Doué d'un caractère heureux et jovial, sportif, plein de talents pour le dessin et pour la peinture, il aimait la musique et le théâtre. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait en âge et développait sa personnalité, grandissait aussi son expérience spirituelle de vie chrétienne.

A Madrid, pendant ses études universitaires d'architecture, dans son programme d'études et de vie très ordonnée et engagée, il avait introduit une longue visite quotidienne au Très Saint Sacrement (le «Maître») dans la chapelle du «Caballero de Gracia» et était très fidèle à participer à ses tours d'adoration, comme membre de l'Association pour l'Adoration Nocturne.

Dans son coeur bien disposé à l'écoute, Dieu voulut susciter l'invitation à une consécration spéciale dans la vie contemplative. Ayant pris contact avec la Trappe de San Isidro de Duenas, Raphaël se sentit fortement attiré vers ce qui lui apparaissait comme le lieu qui correspondrait le mieux à ses désirs les plus intimes. En décembre 1933, il interrompt subitement ses cours universitaires, et le 16 janvier 1934, il entre au monastère de San Isidro.

Après les premiers mois de noviciat et le premier Carême vécus avec enthousiasme, embrassant les dures austérités de la Trappe, Dieu, mystérieusement, voulut l'éprouver avec une subite et pénible infirmité: une forme très grave de diabète mellitus qui l'obligea à abandonner rapidement le monastère et à retourner dans sa famille, pour être soigné, par ses parents, d'une manière adaptée.

A peine rétabli, il rentra à la Trappe, mais la maladie le contraignit à plusieurs reprises à abandonner le monastère. Mais chaque fois, il voulut rentrer, répondant fidèlement et généreusement à un impératif intérieur qu'il sentait être l'appel de Dieu.

Sanctifié par la joyeuse et héroïque fidélité à sa vocation, dans l'amoureuse acceptation des projets divins et du mystère de la Croix, dans la recherche passionnée de la Face de Dieu, fasciné par la contemplation de l'Absolu, dans la tendre et filiale dévotion à la Vierge Marie—«la Dame», comme il aimait l'appeler —, il consuma sa vie à l'aube du 26 avril 1938, à 27 ans à peine accomplis, et fut enterré dans le cimetière du monastère, et ensuite dans l'église abbatiale.

Très rapidement la renommée de sa sainteté se répandit au-delà des murs du monastère. Ensemble, le parfum de sa vie et ses nombreux écrits spirituels continuent à se répandre et à être recherchés avec grand profit par ceux qui entrent en contact avec lui. Il a été défini comme l'un des plus grands mystiques du XXème siècle.

Le 19 août 1989, le Saint Père Jean-Paul II, à l'occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse à Santiago de Compostelle, le proposa comme modèle aux jeunes de notre temps, et le 27 septembre 1992 le proclama Bienheureux.

Avec la Canonisation, le Pape Benoît XVI le présente comme ami, exemple et intercesseur à tous les fidèles, mais surtout aux jeunes.

MARIE DE LA CROIX ( JEANNE) JUGAN (1792 -1879)
MARIE DE LA CROIX ( JEANNE) JUGAN  naît en Bretagne, à Cancale (France), le 25 octobre 1792, en pleine tourmente révolutionnaire, sixième enfant d'une famille de huit dont quatre mourront en bas âge. Son père, marin pêcheur, disparaît en mer alors qu'elle n'a que quatre ans. Sa mère, désormais, élèvera seule ses quatre enfants.

De sa mère, de son terroir natal, Jeanne héritera une foi vive et profonde, un caractère affirmé, une force d'âme qu'aucune difficulté ne parviendra à ébranler. Voici ce qu'on a pu écrire de la foi des Cancalais: «Malgré la persécution, le peuple cancalais avait gardé sa foi. Par une nuit profonde, dans un grenier ou une grange, ou même au milieu de la campagne, les fidèles se réunissaient, et là, dans le silence de la nuit, le recteur réfractaire offrait le saint-sacrifice et baptisait les enfants. Mais ce bonheur était rare, il y avait tant de dangers».1

A cause du climat politique et des difficultés économiques, Jeanne ne peut aller à l'école. Elle apprendra à lire et à écrire tout en apprenant son catéchisme, grâce aux tertiaires eudistes très répandues dans la région. Jeanne appartient à ce monde des pauvres et des petits où, tôt, on connaît la loi du travail. Encore enfant, tout en priant son chapelet, elle garde les troupeaux sur la hauteur qui domine la baie de Cancale, dans un site de beauté qui élève et agrandit son âme. De retour à la maison, elle aide sa mère dans les tâches domestiques. A 15 ans, elle part travailler à 5 km de Cancale dans une maison bourgeoise où, avec la propriétaire, elle ira à la rencontre des nécessiteux. Pauvre elle-même, elle dut deviner quelque chose de l'humiliation que l'on éprouve à être assisté. Elle est aussi mise en contact avec un milieu social différent du sien.

nota: 1: Abbé BOULEUC, Cancale, son origine et son histoire p. 31, texte cité dans la Positio p. 10.


1801 marque une étape importante pour l'Église de France. En signant le Concordat, le 16 juillet, Bonaparte autorise de nouveau la liberté de culte. C'est un véritable réveil spirituel. En 1803, à St Servan (commune de St Malo), l'évêque de Rennes donne la confirmation à plus de 1500 personnes. Beaucoup de missions ont lieu du type, de celles données dans les siècles précédents par St Vincent de Paul, St Jean Eudes ou St Louis-Marie Grignion de Montfort, pour aider à la renaissance religieuse. Une mission a lieu à Cancale en 1816, une autre à St Servan en 1817. L'éloquence des prêtres était «si forte, si pressante, si persuasive que dès 5 h du matin jusqu'à 19h, nos églises étaient beaucoup trop petites».

C'est dans ce climat de ferveur que Jeanne entend l'appel du Seigneur. Au jeune homme qui la demande en mariage, elle répond: «Dieu me veut pour lui. Il me garde pour une oeuvre qui n'est pas connue, pour une oeuvre qui n'est pas encore fondée». Et comme réponse immédiate, elle fait deux parts de ses vêtements, laisse les plus beaux à ses soeurs et part pour St Servan où, durant 6 ans, son travail d'aide-infirmière la mettra au contact de la misère physique et morale. Elle demande aussi à appartenir au Tiers-Ordre eudiste. Elle y découvrira un christianisme du coeur: «N'avoir qu'une vie, qu'un coeur, qu'une âme, qu'une volonté avec Jésus». Elle y fera l'expérience d'une vie à la fois active et contemplative centrée sur Jésus. Dès lors, elle n'aura plus qu'un désir: «être humble comme Jésus l'a été». C'est sa grâce personnelle, la touche qui la caractérise et à laquelle elle répondra de tout son coeur.

Après une épreuve de santé, Jeanne doit quitter l'hôpital et est accueillie par une amie tertiaire, Mlle Lecoq, qu'elle servira pendant 12 années, jusqu'à sa mort en 1835.

En 1839, elle a 47 ans et partage un petit deux-pièces avec deux amies: Françoise Aubert, dite Fanchon, 71 ans, et Virginie Trédaniel, jeune orpheline de 17 ans. La situation économique est des plus mauvaises à St Servan. Sur 10.000 habitants, 4.000 vivent de mendicité. Un bureau de bienfaisance est fondé par l'administration locale. Ne pourront y avoir recours que les pauvres de la commune, à condition de porter au cou un écriteau mentionnant «Pauvre de St Servan». C'est au plus creux de cette misère que Jeanne va se situer. Dieu l'a attendue dans le pauvre, elle va le rencontrer dans le pauvre. Un soir d'hiver 1839, Jeanne, émue, rencontre une pauvre femme, âgée, aveugle et infirme, qui vient de perdre son unique appui. Jeanne n'hésite pas une seconde. Elle la prend dans ses bras, lui donne son lit et s'en va dormir au grenier. C'est l'étincelle initiale d'un grand feu de charité. Désormais, plus rien ne l'arrêtera. En 1841, elle loue une grande pièce où elle accueille 12 personnes âgées. Des jeunes filles se joignent à elle. En 1842, elle achète — sans argent — un vieux couvent en ruines où bientôt 40 personnes âgées seront hébergées. Pour faire face au problème financier et encouragée par un Frère de St-Jean-de-Dieu, Jeanne se lance sur les routes, panier au bras. Elle se fait mendiante pour les pauvres et fonde son oeuvre sur l'abandon à la Providence. En 1845, elle se voit décerner par l'Académie francaise le Prix Montyon qui récompensait chaque année «un français pauvre ayant fait dans l'année l'action la plus vertueuse». Puis ce sont les fondations de Rennes et de Dinan en 1846, celle de Tours en 1847, d'Angers en 1850. Nous ne mentionnons ici que les fondations auxquelles Jeanne a participé, car très vite la Congrégation va se répandre en Europe, en Amérique, en Afrique, puis peu de temps après sa mort en Asie et en Océanie.

Mais cette fécondité est le fruit d'un dépouillement total, radical. En 1843, alors que Jeanne venait d'être réélue supérieure, contre toute attente et par sa seule autorité, l'abbé Le Pailleur, conseiller de la première heure, casse l'élection et nomme Marie Jamet (21 ans) à sa place. Jeanne y voit la volonté de Dieu et se soumet. Désormais et jusqu'en 1852, c'est par la quête qu'elle soutiendra son oeuvre, allant d'une maison à l'autre, encourageant par son exemple les jeunes soeurs encore inexpérimentées, obtenant les autorisations officielles nécessaires à la survie de l'Institut.

En 1852, l'évêque de Rennes reconnaît officiellement la Congrégation et nomme l'abbé Le Pailleur supérieur général de l'Institut. Son premier geste sera de rappeler définitivement Jeanne Jugan à la maison mère pour une retraite qui durera 27 longues années. Mystère d'enfouissement. A la fin de sa vie, les jeunes soeurs ne sauront même plus qu'elle est la fondatrice. Mais Jeanne, vivant au milieu des novices et postulantes de plus en plus nombreuses en raison de l'extension de la Congrégation, transmettra par sa sérénité, sa sagesse et ses conseils le charisme qui l'habite et qu'elle a reçu du Seigneur. Et cela, dans un constant esprit de louange. Elle pouvait dire en vérité: «Petites, soyez bien petites»; «C'est si beau d'être pauvre, de ne rien avoir, de tout attendre du bon Dieu»; «Aimez bien le bon Dieu, il est si bon. Confions-nous en lui»; «N'oubliez jamais que le Pauvre, c'est notre Seigneur»; «Ne refusez rien au bon Dieu»; «Regardez le Pauvre avec compassion et Jésus vous regardera avec bonté».

Le 29 août 1879, elle s'endort paisiblement dans le Seigneur après avoir prononcé ces dernières paroles: «Père éternel, ouvrez vos portes, aujourd'hui, à la plus misérable de vos petites filles, mais qui a si grande envie de vous voir!... O Marie, ma bonne Mère, venez à moi. Vous savez que je vous aime et que j'ai bien envie de vous voir».

La Congrégation comptait alors 2400 Petites Soeurs répandues en 177 maisons sur trois continents. «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit».

Le 13 juillet 1979, Jean-Paul II reconnaît l'héroïcité de ses vertus et la béatifiera, à St Pierre de Rome, le 3 octobre 1982.

JEANNE JUGAN  nasce in Bretagna, a Cancale (Francia), il 25 ottobre 1792, in piena tormenta rivoluzionaria, sesta di una famiglia di otto figli di cui quattro moriranno in tenera età. Suo padre, marinaio e pescatore, scompare in mare mentre lei ha solamente quattro anni. Sua madre, crescerà da sola i suoi quattro bambini.

Da sua madre, dalla sua terra natale, Jeanne eredita una fede viva e profonda, un carattere fermo, una forza d'animo che nessuna difficoltà riuscirà a scuotere. Ecco cosa è stato scritto a proposito della fede dei cancalesi: «Malgrado la persecuzione, il popolo cancalese aveva conservato la fede. Nella notte profonda, in una soffitta o un fienile, o anche in mezzo alla campagna, i fedeli si riunivano, e là, nel silenzio della notte, il sacerdote offriva il santo sacrificio e battezzava i bambini. Ma questa gioia era rara, c'erano tanti pericoli».1

A causa del clima politico e delle difficoltà economiche, Jeanne non può andare a scuola. Impara a leggere e a scrivere mentre apprendeva il catechismo, grazie alle terziarie eudiste molto diffuse nella regione.

Jeanne appartiene a questo mondo dei poveri e dei piccoli dove, ben presto, si conosce la legge del lavoro. Ancora bambina, pregando il rosario, custodisce il gregge sulla collina che domina la baia di Cancale, in un luogo meraviglioso che eleva e dilata la sua anima. Di ritorno a casa, aiuta sua madre nelle faccende domestiche. A 15 anni, va a lavorare a 5 km da Cancale, in una casa borghese dove, con la proprietaria, andrà incontro ai bisognosi. Povera lei stessa, ha potuto percepire un po' dell'umiliazione che si prova

nota: 1 Abbé BOULEUX, Registre des classes pp. 28, 30-31; citato nella Positio p. 9.


nell'essere assistiti. Viene anche messa in contatto con un ambiente sociale diverso dal suo.

Il 1801 segna una tappa importante per la Chiesa di Francia. Firmando il Concordato, il 16 luglio, Bonaparte autorizza di nuovo la libertà di culto. È un vero risveglio spirituale. Nel 1803, a St Servan, (comune di St Malo), il vescovo di Rennes amministra il Sacramento della Confermazione a più di 1.500 persone. Vengono fatte molte missioni simili a quelle predicate nei secoli precedenti da San Vincenzo De Paoli, San Giovanni Eudes o San Luigi Maria Grignion de Montfort, per aiutare la rinascita religiosa. Una missione ha luogo a Cancale nel 1816, un'altra a St Servan nel 1817. L'eloquenza dei sacerdoti era «così forte, così pressante, così persuasiva che ben presto, dalle 5 del mattino e tutte le sere fino alle 7, le nostre chiese si dimostravano troppo piccole».

È in questo clima di fervore che Jeanne sente la chiamata del Signore. Al giovane che la chiede in matrimonio, risponde: «Dio mi vuole per sé. Egli mi riserva per un'opera che non è ancora conosciuta, per un'opera che non è ancora fondata». E rispondendo prontamente, fa due parti dei suoi vestiti, lascia quelli più belli alle sorelle e parte per St Servan dove, per 6 anni, il suo lavoro di aiuto infermiera la metterà in contatto con la miseria fisica e morale. Chiede anche di appartenere al Terz'Ordine eudista. In esso scoprirà un cristianesimo del cuore: «Avere una sola vita, un sol cuore, una sola anima, una sola volontà con Gesù». Farà al tempo stesso l'esperienza di una vita attiva e contemplativa centrata su Gesù. Da questo momento in poi, non avrà più che un solo desiderio: «essere umile come lo è stato Gesù». È il suo stile personale, un dono che la caratterizza e a cui risponderà con tutto il cuore.

Dopo una prova di salute, Jeanne deve lasciare l'ospedale ed è accolta da un'amica terziaria, la Signorina Lecoq, che servirà per 12 anni, fino alla sua morte nel 1835.

Nel 1839, ha 47 anni e condivide due piccole camere con due amiche: Fanchon, 75 anni, e Virginie Trédaniel, una giovane orfana di 17 anni. A St Servan, la situazione economica è pessima. Su 10.000 abitanti, 4.000 vivono di mendicità. Un ufficio di beneficenza è fondato dall'amministrazione locale. Potranno usufruirne solo i poveri del comune, a condizione di portare appeso al collo un cartello che riporta la scritta «Povero di St Servan». Jeanne si situerà nelle profondità di questa miseria. Dio l'ha aspettata nel povero, lei lo incontrerà nel povero. Una sera d'inverno del 1839, Jeanne, commossa, incontra una povera donna, anziana, cieca ed inferma, che ha perso da poco il suo unico appoggio. Jeanne non esita un secondo. La prende tra le sue braccia, le dà il suo letto e se ne va a dormire in soffitta. È la scintilla iniziale di un grande fuoco di carità. D'ora in poi nulla più la fermerà. Nel 1841, affitta una grande stanza dove accoglie 12 persone anziane. Alcune giovani si uniscono a lei. Nel 1842, acquista - pur non avendo denaro - un vecchio convento in rovina dove ben presto saranno ospitati 40 anziani. Per far fronte al problema finanziario ed incoraggiata da un Fratello di San Giovanni di Dio, Jeanne si lancia sulle strade, cesto al braccio. Si fa mendicante per i poveri e fonda la sua opera sull'abbandono alla Provvidenza. Nel 1845, le viene conferito il Premio Montyon che ogni anno ricompensava «un francese povero che durante l'anno aveva compiuto l'azione più virtuosa». Seguono le fondazioni di Rennes e di Dinan nel 1846, quella di Tours nel 1847, di Angers nel 1850. Qui menzioniamo solo le fondazioni alle quali Jeanne ha partecipato, poiché molto rapidamente la Congregazione si estenderà in Europa, in America, in Africa del nord, poi poco tempo dopo la sua morte in Asia ed in Australia.

Ma questa fecondità è il frutto di uno spogliamento totale, radicale. Nel 1843, mentre Jeanne era appena stata rieletta superiora, inaspettatamente e di sua sola autorità, l'abate Le Pailleur, consigliere degli inizi, annulla l'elezione e nomina Marie Jamet (21 anni) al suo posto. Jeanne vede in ciò la volontà di Dio e si sottomette. D'ora innanzi e fino al 1852, è attraverso la questua che sosterrà la sua opera, andando da una casa all'altra, incoraggiando con il suo esempio le giovani sorelle ancora inesperte, ottenendo le autorizzazioni ufficiali necessarie alla sopravvivenza dell'Istituto.

Nel 1852, il vescovo di Rennes riconosce ufficialmente la Congregazione e nomina l'abate Le Pailleur superiore generale dell'Istituto. Il primo gesto di quest'ultimo sarà quello di richiamare definitivamente Jeanne Jugan alla Casa madre per un ritiro che durerà 27 lunghi anni. Mistero di nascondimento. Alla fine della sua vita, le giovani sorelle non sapranno neanche più che lei è la fondatrice. Ma Jeanne, vivendo in mezzo alle novizie e postulanti sempre più numerose a causa dell'estensione della Congregazione, trasmetterà con la sua serenità, la sua saggezza ed i suoi consigli il carisma che la abita e che ha ricevuto dal Signore. E questo, in un costante spirito di lode. In verità poteva dire: «Siate piccole, piccole, piccole»; «È così bello essere poveri, non avere niente, attendere tutto dal buon Dio»; «Amate il buon Dio, è così buono. Affidiamoci a lui»; «Non dimenticate mai che il Povero è nostro Signore»; «Non rifiutate niente al buon Dio"; «Guardate il Povero con compassione e Gesù vi guarderà con bontà».

Il 29 agosto 1879, si addormenta serenamente nel Signore dopo aver pronunciato queste ultime parole: «Padre eterno, aprite le vostre porte oggi alla più misera delle vostre figlie, che ha però tanto desiderio di vedervi!... O Maria, mia madre buona, venite a me. Sapete che vi amo e desidero tanto di vedervi».

La Congregazione all'epoca contava 2400 Piccole Sorelle diffuse in 177 case in tre continenti. «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, porta molto frutto».

Il 13 luglio 1979, Giovanni Paolo II riconosce l'eroicità delle sue virtù e la beatifica nella Basilica di San Pietro, a Roma, il 3 ottobre 1982.

JEANNE JUGAN  was born in Brittany, in Cancale (France), on October 25, 1792, during the tumult of the French Revolution. She was the sixth child in a family of eight, in which four died as infants. Her father, who was a fisherman, was lost at sea when she was only four years of age. From then on, her mother was alone to raise her four children.

From her mother and her birthplace, Jeanne inherited a lively and deep faith, a resolute character, a strength of soul that no difficulty could disturb. This is what was written about the faith of the people from Cancale: “In spite of the persecution, the people of Cancale kept the faith. During dark nights, in an attic or a barn, or even in the middle of the countryside, the faithful gathered together, and there in the silence of the night, the priest would offer the Eucharist and baptize the children. But this happiness was rare. There were so many dangers".1

Because of the political climate and the prevalent economic difficulties, Jeanne was not able to go to school. She learned to read and write while she learned her catechism, thanks to some ladies of the Third Order of Saint John Eudes who were numerous in the region.

Jeanne belonged to the world of the poor and lowly who were subjected to the law of work from an early age. As a child, she prayed her rosary while tending the cows on the high cliffs overlooking the bay of Cancale, a beautiful site which elevated and dilated her soul. When she returned home, she helped her mother with the household tasks. At the age of fifteen, she left to work in a well-to-do family three miles from Cancale where, with her mistress, she came to the aid of

nota: 1 Father BOULEUC, Register of Roll, pp. 28, 30-31, quoted in the Positio, p. 10.


the needy. Poor herself, she must have sensed how humiliating it could be to be assisted. She was also put into contact with a social milieu different from her own.

The year 1801 marked an important stage for the Church of France. By signing the Concordat, on July 16th, Napoleon Bonaparte authorized religious freedom once again. A real spiritual awakening ensued. In 1803, in Saint Servan (town of Saint Malo), the Bishop of Rennes administered Confirmation to more than 1,500 people. Many missions, modeled on those given in preceding centuries by Saint Vincent de Paul, Saint John Eudes or Saint Louis Marie Grignion de Montfort, were held to support the religious renewal. In 1816, a mission took place in Cancale, followed by another in Saint Servan in 1817. The eloquence of the priests proved to be “so strong, so insistent, so persuasive that soon—from 5 o'clock in the morning and until 7 p.m., our churches were far too small."

It was in this fervent atmosphere that Jeanne heard the Lord's call. When a young man asked her hand in marriage, she replied, “God wants me for himself. He is keeping me for a work which is not yet known, for a work which is not yet founded." And, as an immediate response, she divided her clothes in two piles, leaving the prettiest for her sisters, and left for Saint Servan where she worked as a nurse's aide for six years, thus coming into contact with physical and moral misery. She also asked to belong to the Third Order of Saint John Eudes. She discovered therein true Christianity of the heart: “Having but one life, one heart, one soul, one will with Jesus." This gave her the experience of living an active and a contemplative life centered on Jesus. From then on, she had but one desire, that of “being humble as was Jesus." This is her personal grace, the aspect that characterizes her and to which she would respond with her whole heart.

After a health trial, Jeanne had to leave the hospital and was welcomed by a friend in the Third Order, Miss Lecoq, whom she would serve for twelve years, until her death in 1835.

In 1839, she was 47 years of age and shared a two-room apartment with two friends: Fanchon, 75, and Virginie Trédaniel, a 17-year-old orphan. The economic situation was dreadful in Saint Servan. Out of a population of 10,000, 4,000 were reduced to begging. A welfare office was founded by the local administration. Only those wearing around their neck a sign saying “Poor of Saint Servan" were able to seek assistance there. Jeanne was going to descend into the deepest pit of this misery. God had waited for her in the poor; she would encounter him in the poor. One winter's evening in 1839, Jeanne was overcome to come across a poor, blind and infirm elderly lady, who had just lost her only support. Jeanne did not hesitate a minute. She lifted her up in her arms, gave her own bed to her and went up to the attic to sleep. This was the initial spark which set ablaze a great fire of charity. From then on, nothing would stop her. In 1841, she rented a large room in which she welcomed twelve elderly persons. Some young women joined her. In 1842, she purchased— without money—an old convent badly in need of repair, where accommodations were soon provided for 40 elderly persons. In order to cope with financial problems, and encouraged by a Brother of Saint John of God, Jeanne set out on the roads, with a basket over her arm. She became a beggar for the poor and founded her work on abandonment to Providence. In 1845, she was awarded the Montyon Prize which every year “rewarded a poor French man or woman for outstandingly meritorious activity." The foundation of a Home in Rennes and in Dinan took place in 1846, followed by that in Tours in 1847 and Angers in 1850. We mention only the foundations in which Jeanne participated, for very quickly the Congregation spread throughout Europe, America, Africa, and then shortly after her death, in Asia and in Oceania.

But this fruitfulness was the result of a total and radical dispossession. In 1843, when Jeanne had been re-elected superior, contrary to all expectations and on his own authority, Father Le Pailleur, the advisor from the very beginning, quashed the election and named Marie Jamet, 21 years of age, in her place. Jeanne discerned the will of God and obeyed. From then on, and until 1852, she supported the work through the collecting, going from house to house, encouraging by her example the young inexperienced sisters, obtaining the official authorizations required for the survival of the Institute.

In 1852, the bishop of Rennes officially acknowledged the Congregation and named Father Le Pailleur Superior General of the Institute. His first act was to call Jeanne Jugan back definitively to the Motherhouse for a retirement which would last 27 long years. Mystery of obscurity. At the end of her life, the young sisters would not even know that she was the foundress. But Jeanne, living in the midst of the novices and postulants—who were becoming more and more numerous because of the expansion of the Congregation—would transmit by her serenity, her wisdom and her counsels—the charism which dwelled in her heart and which she had received from the Lord. This she did in a constant spirit of praise. She could say in all truth, “Be little, little, little." – “It is so beautiful to be poor, to have nothing, to depend on God for everything."—“Love God very much; he is so good. Let us entrust ourselves to him." – “Never forget that the Poor are Our Lord."—“Refuse God nothing."— “Look on the Poor with compassion and Jesus will look on you will kindness."

On August 29, 1879, she fell asleep peacefully in the Lord, after having said these last words, “Eternal Father, open your gates today to the most miserable of your little daughters, but one who has such a great desire to see you! O Mary, my good Mother, come to me. You know that I love you and that I long to see you!"

At that time the Congregation numbered 2,400 Little Sisters in 177 Homes on 3 continents. “Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit."

On July 13, 1979, John Paul II recognized the heroicity of her virtues, and beatified her in St. Peter's Basilica, in Rome, on October 3, 1982.

JUANA JUGAN  nació en Bretaña, en Cancale (Francia), el 25 de octubre de 1792, en plena tormenta revolucionaria. Fue la sexta de una familia de ocho hijos, de los cuales cuatro morirán de pequeños. Su padre, pescador, desaparece en el mar cuando ella tiene solamente cuatro años. Su madre, a partir de entonces, se encuentra sola para cuidar y mantener a sus cuatro hijos.

Será de su madre y de su tierra nativa que Juana heredará una fe viva y profunda, un carácter afirmado, una fuerza de alma que ninguna dificultad podrá hacer titubear. Se dijo de la fe de los Cancaleses: «A pesar de la persecución, el pueblo Cancalés conservó su fe. Avanzada la noche, en un desván o en un granero, incluso en medio del campo, los fieles se reunían y, en el silencio de la noche, el sacerdote ofrecía el Santo Sacrificio y bautizaba a los niños. Pero, a causa de los numerosos peligros, esa felicidad era poco común».1

Como consecuencia del clima político y de las dificultades económicas, Juana no puede ir a la escuela. Aprenderá a leer y a escribir, gracias a las terciarias eudistas, muy extendidas en la región, que le enseñan el catecismo. Juana hacía parte de ese mundo de pobres y de pequeños, en donde, muy pronto, se conoce la ley del trabajo. Siendo aún niña, rezaba el rosario mientras guardaba el ganado en los altos acantilados que dominan la bahía de Cancale, en un marco de belleza que eleva y engrandece el alma. De vuelta a su casa, ayudaba a su madre en las tareas domésticas. A los 15 años, se va a trabajar a 5 km de Cancale a una casa señorial, en donde, con la propietaria, irá al encuentro de los más necesitados. Siendo ella misma pobre, percibía la humillación que sienten los pobres a los que

nota: 1 Abbé BOULEUC, Cancale, son origine et son histoire p. 31, citado en la Positio p. 10.


«asiste». Juana entra así en contacto con un medio social diferente al suyo.

El año 1801 marca una etapa importante para la Iglesia de Francia. Al firmar el Concordato, el 16 de julio, Bonaparte autoriza de nuevo la libertad de culto. Es un verdadero despertar espiritual. En 1803, en St Servan (municipio de St Malo), el obispo de Rennes administra el sacramento de la confirmación a más de 1500 personas. Se predican muchas misiones parecidas a las que tenían lugar en siglos anteriores por San Vincente de Paul, San Juan Eudes o San Luis-María Grignion de Montfort, para ayudar al renacimiento religioso. En Cancale, tuvo lugar una misión en 1816, otra en Saint Servan en 1817. «La elocuencia de los sacerdotes era tan fuerte, tan apremiante, tan persuasiva, que pronto, desde las 5 h de la mañana hasta las 7 h de la tarde, nuestras Iglesias quedaban pequeñas».

En este clima de fervor, Juana tuvo la certeza de que Dios la llamaba a su servicio. Dejando así, sin ninguna esperanza a un joven que la pide en matrimonio y al que dijo: «Dios me quiere para Él. Me reserva para una obra desconocida, para una obra que aún no está fundada». Y como respuesta inmediata, divide en dos partes toda su ropa, deja la mejor a sus hermanas y se va a St Servan, en donde, durante 6 años, su trabajo de ayudante-enfermera la pondrá en contacto con la miseria física y moral. Ella entra a formar parte de la Orden Tercera del Corazón de la Madre Admirable (eudista), donde descubre el cristianismo del corazón: «No tener más que una vida, un corazón, una alma, una voluntad con Jesús». Hará la experiencia de una vida a la vez activa y contemplativa centrada en Jesús. Desde entonces, no tendrá más que un deseo: «ser humilde como Jesús lo ha sido». Siendo esta su gracia personal, la nota que la caracteriza y a la que responderá con todo su corazón.

Por motivos de salud, Juana deja el hospital y es acogida por una amiga terciaria, la señorita Lecoq, a la que servirá durante 12 años, hasta su muerte en 1835.

En 1839, Juana tiene 47 años y comparte con dos amigas, Françoise Aubert, llamada Fanchon, de 71 años, y Virginie Trédaniel, joven huérfana de 17 años, un pequeño apartamento de dos habitaciones. En este momento, St Servan se encuentra en una mala situación económica. De los 10.000 habitantes, 4.000 viven de mendicidad. La administración local abre una oficina de beneficencia, donde sólo podrán acudir los pobres del municipio que lleven un documento escrito con la indicación «Pobre de St Servan». Juana penetrará en lo más profundo de esa miseria. Dios la espera en el pobre, y ella lo encontrará en el pobre. Una tarde de invierno de 1839, Juana, conmovida, encuentra a una pobre anciana, ciega y enferma, que acaba de perder su único apoyo. Juana no duda ni un segundo, la coge en sus brazos, le da su cama y ella se instala en el desván.

Ésta es la chispa inicial de un gran fuego de caridad. A partir de entonces, nada la detiene. En 1841 alquila un local en donde acoge a 12 ancianas. Varias jóvenes se unen a ella. En 1842, adquiere — sin dinero — un antiguo convento en ruinas, donde muy pronto albergarán a 40 ancianos. Para poder hacer frente al problema financiero y animada por un Hermano de San Juan de Dios, Juana sale a la calle con el cesto en el brazo, se hace mendiga para los pobres y funda su obra abandonada a la Providencia de Dios. En 1845, recibe el Premio Montyon, que la Academia Francesa atribuye como recompensa al «francés pobre que haya hecho durante el año, la acción más virtuosa». Siguen las fundaciones de Rennes y de Dinan en 1846, la de Tours en 1847, de Angers en 1850. Sólo mencionamos las fundaciones en las que Juana participó, ya que pronto, la Congregación se extenderá por Europa, por América y por África y, poco después de su muerte, por Asia y Oceanía.

Esta fecundidad es el fruto de un despojo total, radical. En 1843, cuando Juana vuelve a ser elegida superiora, inesperadamente y con su sola autoridad, el Padre Le Pailleur, consejero desde los comienzos de la obra, anula la elección y nombra a Marie Jamet (21 años) en su lugar. Juana ve en ello la voluntad de Dios y se somete. Desde este momento y hasta 1852, ella sostendrá su obra por medio de la colecta, yendo de casa en casa, animando con su ejemplo a las jóvenes hermanas, sin experiencia, y obteniendo las autorizaciones oficiales necesarias para la marcha del Instituto.

En 1852, el obispo de Rennes reconoce oficialmente la Congregación y nombra al Padre Le Pailleur superior general del Instituto. Su primer acto será el de llamar definitivamente a Juana Jugan a la Casa Madre donde estará retirada los 27 últimos años de su vida. ¡Misterio de ocultamiento! Todo ese tiempo, las jóvenes hermanas ni siquiera saben que ella es la fundadora. Pero Juana, al vivir entre las novicias y postulantes, cada vez más numerosas a causa de la extensión de la obra, transmitirá con su serenidad, su sabiduría y sus consejos el carisma que la habita y que ella misma ha recibido del Señor, y todo esto en un constante espíritu de alabanza. Ella podía decir con toda verdad: «Pequeñas, sean muy pequeñas». «Es tan hermoso ser pobre, no tener nada, esperarlo todo del buen Dios». «Amen mucho al buen Dios, es tan bueno. Confiemos en Él». «No olviden nunca que el Pobre es nuestro Señor». «No rechacen nada al buen Dios». «Miren al Pobre con compasión y Jesús las mirará con bondad».

El 29 de agosto de 1879, se duerme apaciblemente en el Señor después de haber pronunciado estas últimas palabras: «Padre eterno, abrid vuestras puertas, hoy, a la más miserable de vuestras hijas, pero que tiene tantos deseos de veros... Oh María, mi buena Madre, venid a mí. Vos sabéis que os amo y que tengo grandes deseos de veros».

La Congregación contaba entonces con 2400 Hermanitas repartidas en 177 casas, en tres continentes. «Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto».

El 13 de julio de 1979, Juan Pablo II reconoce la heroicidad de las virtudes de Juana Jugan y la beatificará en San Pedro de Roma el 3 de octubre de 1982.

Indice de MISAS desde ROMA - ANUALES
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.